Förskole- och nybörjarundervisning,
 25 sp (2013-2014) (H&G18)

Examinator professor Ria Heilä-Ylikallio


Syfte
Att fördjupa studerandenas förståelse och intresse för lärande hos barn i åldern 6-8 år.
Stor vikt läggs vid projekt, kreativitet, helhetsundervisning och verkstadspedagogik såväl i teoretisk som i praktisk belysning.
Studiehelheten består av två block: A. Teoretiska utgångspunkter (5 sp) och
B. Åldersrelaterad ämnesdidaktik med fokus på undervisning av barn i åldern 6-8 år (20 sp).

A. Teoretiska utgångspunkter (5 sp)
Innehåll

Forskningens syn på förskole- och nybörjarundervisning   
Barns utveckling och lärande i åldern 6-8 år           
Lekens filosofi
Läroplanens intentioner                   
B. Åldersrelaterad ämnesdidaktik med fokus på undervisning av barn i åldern 6- 8 år (20 sp):
Innehåll

Språk och interaktion (5 sp)               
Matematik och problemlösning (5sp)           
Etik och livstolkning (2sp)               
Konst och skapande i helhetsperspektiv (3 sp)       
Natur och miljö (2sp)               
Musik, lek och rörelse (3 sp)               

Studierna avslutas med portföljvisning/seminarium.           Återstående delkurser våren och sommaren 2014:KONST OCH SKAPANDE, 3 sp

 
Tidpunkt 14-16/3 (fr-sö) 2014
14/3 kl 18.15-21
15/3 kl 9.15-15
16/3 kl 9.15-15
Kursplats: G18, Georgsgatan 18, Helsingfors
Kursledare: konstpedagog Ida-Lina Nyholm

Målsättning och kursinnehåll:
Att den studerande utvecklar färdigheter att kommunicera genom konstnärliga uttryckssätt samt utvecklar förmåga att leva sig in i och förstå elevers estetiska upplevelser och erfarenheter i förskole- och nybörjarundervisningen. Den studerande blir medveten om den pedagogiska betydelsen av konst, skapande, lek och fantasi i arbetet med barn samt tillägnar sig kunskap om hur estetiska läroprocesser kan användas ämnesintegrerat. Den studerande får insikter i konstfostran både i och utanför skolan.

Lärandemål:
Att den studerande erhållit färdigheter att använda skapande verksamhet i pedagogiskt arbetet med barn och tillgodogjort sig kunskap om barns lärande genom estetiska läroprocesser i ett helhetsperspektiv.

Arbetsmetoder:
Föreläsningar, aktivt deltagande vid handledda tillfällen, litteraturläsning, processdokumentation, eget arbete, olika ämnesområden integreras i temat "Kulturmiljön som inspiration och kunskapskälla".

Litteratur:
*Saloranta & Hannén (2003).  De första skolåren. Helsingfors: Utbildningsstyrelsen. Kapitel 2
*Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2004). Utbildningsstyrelsen http://www.edu.fi/ (word eller pdf fil) Kapitel : Bildkonst och Småslöjd åk 1-4
*Bekanta dig även med Utbildningsstyrelsens material för förskoleundervisning; www.edu.fi
*Bekanta dig även med Utbildningsstyrelsens material för den grundläggande konstundervisningen; Begrepp, uppbyggnad och omfattning; www.edu.fi
*Ahlskog-Björkman Eva (2007). Textilt skapande som estetisk-etisk transformation; om medierat lärande i vårdutbildning (avhandling) ÅA/PF, Vasa
  Kapitel 4; s. 47-67 Textilt skapande som medierande redskap för reflektion och lärande
 
Kapitel 9.4; s. 174-179 Meningsskapande potentialer i lärande relaterat till textilt skapande
*
Svedberg Lars & Zaar Monica (red.) (1998) Boken om pedagogerna. Kapitel 7: s. 183-205. Loris Malaguzzi och den pedagogiska filosofin i Reggio Emilia
 
Finns även i:
*Forssell Anna (red.) (2005). Boken om pedagogerna, Liber, Göteborg. Kapitel 8; s. 188-211. Loris Malaguzzi och den pedagogiska filosofin i Reggio Emilia
 
Övriga kapitel i ”Boken om pedagogerna” frivillig rekommenderad läsning.
*Heilä-Ylikallio Ria, Østern Anna-Lena, Kaihovirta-Rosvik Hannah, Rantala Brita (2004) Tjugotre poetiska landskap;
  lärarhandledning till litteraturboken Poetens penna, Söderströms förlag, Hfrs.
  Kapitel 1; s. 4-14. Läsning, lek och litteraturundervisning
 
Ett urval av övriga kapitel samt litteraturboken Poetens penna presenteras och används för närstudier under kursen.
*Østern, Anna-Lena(red.) (2007) Barnets möte med skolan. Publikation nr. 8 ÅA/PF, Vasa. Kapitel 1 s.13-42.  Barnets möte med den finlandssvenska skolan
 
Kapitel 2 s.43-63. Barns bilder och tankar om mötet med skolan

Övrig litteratur:
*Rodari, Gianni (1973/2001). Fantasins grammatik, Korpen, Stockholm
  Samt brukstexter som delas ut under kursen.


 
MATEMATIK OCH PROBLEMLÖSNING, 5 sp

Tidpunkt: 11-12/4 (fr-lö) och 25-26/4 (fr-lö) 2014
11/4 kl 18.15-21
12/4 kl 9.15-15
25/4 kl 18.15-21
26/4 kl 9.15-15
Kursplats:
G18, Georgsgatan 18, Helsingfors
Kursledare:
PeM Kerstin Sandén

Målsättning och syfte: Att studerande känner till barns matematikutveckling och utvecklar beredskap att undervisa matematik på nybörjarstadiet. Att studerande känner till barns matematikutveckling och utvecklar beredskap att undervisa matematik på nybörjarstadiet.

Lärandemål: Efter avslutad kurs skall studerandena kunna redogöra för barns matematikutveckling, känna till innehållet för matematikundervisning i läroplanen, kunna arbeta laborativt och probleminriktat med matematik på nybörjarstadiet.

Arbetsmetoder:
Föreläsningar samt konkreta övningar förankrade i forskning på området för att ge studerandena beredskap att didaktiskt genomföra matematikundervisning på nybörjarstadiet. Planering, genomförande och presentation av lekstund/test/intervju med ett förskolebarn eller en nybörjarelev i syfte att undersöka hur långt barnet hunnit i sin matematikutveckling.

Litteratur:
*Ahlberg, A. (1995). Barn och matematik.
*Malmer, G. (2003). Kreativ matematik


 
ETIK OCH RELIGION, 2 sp

Tidpunkt: 23-25/5 (fr-sö) 2014
23/5 kl 16.30-ca 19.45
24/5 kl 9.15-12.15
25/5 kl 9.15-15
Kursplats:
G18, Georgsgatan 18, Helsingfors
Kursledare:
FM Barbro Holmgren

Målsättning och kursinnehåll:
Att erövra en teoretisk och praktisk förståelse för etik och livstolkning i fostran och undervisning med barn i åldern 6-8. Kursen omfattar lagstiftning och läroplansteoretiska perspektiv, etisk fostran, kulturell åskådningsfostran, religionsfostran, livsåskådningsfostran, etik och livstolkning i barns värld – några forskningsperspektiv

Lärandemål:
Efter godkänd kurs förväntas studerande kunna redogöra för centrala begrepp och perspektiv inom ämnesområdet samt identifiera skolans stöd till etisk fostran och livstolkning i relation till hemmet, kyrkan och det mångkulturella samhället.

Arbetsmetoder:
Föreläsning, litteraturstudier (ca 150-200 sidor), essäuppgift (max 5 sidor)                                            

Referenslitteratur:
Litteraturen anges när kursen inleds.
* Hannén, K. & Saloranta, O. (red.) (2003). De första skolåren. Om undervisning och lärande i årskurserna 1-2 i den grundläggande utbildningen. Utbildningsstyrelsen. Sidorna 159-190.
*Kallioniemi, A. & Salmenkivi, E. (toim.) (2007). Katsomusaineiden kehittämishaasteita. Se närmare http://www.helsinki.fi/vokke/english/katsomus.pdf
*Luodeslampi, J. & Nevalainen, S (toim.) (2007). Opetan uskontoa alakoulussa. Lasten keskus/LK-kirjat. Jyväskylä.
*Högström, B & Saloranta, O. (red) (2002). Om etisk fostran och etisk tillväxt. Ingår i Förskoleundervisning – början på ett målinriktat lärande. Utbildningsstyrelsen. Se närmare http://www.edu.fi/svenska/page.asp?path=499,19696,19684,38244,38685,44547
*Torstenson-Ed, T. (2003). Ungas livstolkning och skolans värdegrund. Forskning i fokus, nr 14. Pdf version på följande sida: http://www.skolutveckling.se/publikationer/sokochbestall/_pid/publdbExternal/_rp_publdbExternal_action/publicationDetails/_rp_publdbExternal_publ_id/207
*Salminen, J (red) (2001). Varhaiskasvatuksen uskontokasvatus. Helsinki: Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos.
*Oikarainen, L. (1998). Oppijat ja heidän elämäntilanteensa. Esi- ja alkuopetusikäinen. Ingår i Pyysiäinen & Seppälä (toim.) Uskonnonopetuksen käsikirja. Helsinki.
*Hartman, S. (2003). Livstolkning hos barn och unga. Ingår i Almén & Furenhed & Hartman & Skogar (red.): Livstolkning och värdegrund. Att undervisa om religion, livsfrågor och etik. Linköpings universitet.
*Hilska, P & Kallioniemi, A. & Luodeslampi, J (toim.) (2005). Uskontokasvatus monikulttuurisessa maailmassa.


 
MUSIK, LEK OCH RÖRELSE, 3 sp

Tidpunkt: 10-13/6 (ti-fr) 2014
10/6 kl 13-16 (TN)
11/6 kl 9-16 (TN)
12/6 kl 9-16 (MH)
13/6 kl 9-12 (MH)
Kursplats:
Hangö gymnasium Skolgatan 11, Hangö
Kursledare:
Lektor Tom Nykvist och lektor Monica Henriksson

Målsättning och kursinnehåll:
Att öka studerandenas förståelse för barns behov av och utveckling i musik, lek och rörelse och hur man didaktiskt beaktar detta i nybörjarundervisningen. Kursen består av två delar:
1) Spel och sång  och 2) Bollspel, lek och dans. Aktiv närvaro krävs eftersom kursdelarna genomförs i form av verkstäder. Se specifik info och lärandemål för de två olika delarna som följer.

Litteratur:
*Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen. (2004) Helsingfors: Utbildningsstyrelsen
*Grunderna för förskoleundervisningens läroplan. (2000) Helsingfors: Utbildningsstyrelsen
*Hannén, K. & Saloranta, O. (2003). De första skolåren. Helsingfors: Utbildningsstyrelsen
Annan litteratur eller artiklar enligt kursledarnas anvisningar.

 

--------------------------------------------------------------------------

 

1) Målsättning och kursinnehåll (musik-delen)

-Arrangemang för rytm- och melodiinstrument, koreografier
-Lämplig klassisk musik för barn
-Dans
-Ljudcollage
-Musiksagor
-Musikstunder
-Aktiviteter utgående från musikens byggstenar (sjungande, spelande, aktivt lyssnande, rörelse och improvisation)
-Aktiviteter utgående från musikens grundelement (dynamik, klangfärg, rytm/puls, tempo, tonhöjd, harmonier och musikens form)

Lärandemål
Att den studerande
-tillägnar sig kunskap om musikalitetsbegreppet och utvecklar sin egen syn på musikalitet
-blir medveten om betydelsen av planering och utvärdering i musikpedagogisk verksamhet
-kan omsätta teoretiska kunskaper i musik i praktisk verksamhet
-blir medveten om vikten av att integrera olika ämnesområden i verksamheten
-bekantar sig med läroplanernas innehåll
-utvecklar beredskap för att utveckla barns musikalitet genom att fokusera på de musikaliska grundelementen (dynamik, klangfärg, rytm/puls, tempo, tonhöjd, harmonier och musikens form)
-kan omsätta teoretiska kunskaper i musik i praktisk verksamhet

Litteratur:
*Grunderna för förskoleundervisningens läroplan 2000 (2000). Helsingfors. Utbildningsstyrelsen.
*
Grunderna för  läroplanen för den grundläggande utbildningen. (2004).  Helsingfors:Utbildningsstyrelsen.
*Sæther, M. & Aalberg, A. E. (2006). Barnet og musikken. Innføringsbok i musikkpedagogikk for førskolelærerstudenter. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: 13:978-82-15-00670-3  (Kap.1-4, s. 11-108)

Stödlitteratur:
*Hongisto-Åberg, M., Lindeberg-Piironen, A. & Mäkinen, L. (1993). Musiikki varhaiskasvatuksessa. Espoo: Fazer Musiikki. (Valda delar, dvs.kap.5 ss. 85-169).

2) Målsättning och kursinnehåll (lek och rörelse-delen):
-fysisk och motorisk utveckling i 6-8-årsålderna
-rörelseaktiviteter och – färdigheter
-styrdokument
-planering

Lärandemål
- tillägnar sig kunskap om och utvecklar sin syn på fysisk och motorisk utveckling hos barn i  6-8-årsåldern
- tillägnar sig utökad kunskap i olika rörelseaktiviteter och –färdigheter lämpliga för ålderstadiet
- utvecklar förmågan att planera, genomföra och utvärdera rörelseaktiviteter på det aktuella åldersstadiet

Litteratur:
*Hermundur, S. & Pedersen, A. (2000). Motorisk utveckling – nyare perspektiv på barns motorik.
*
Ericsson, I. (2003). Mer medveten motorisk träning behövs.
*
Hammar, L. & Johansson, I. (2008). Visst kan alla vara med! – i idrott, lek och spel.


 
MILJÖ OCH NATUR, 2 sp
+ avslutande seminarium

Tidpunkt: 5-6/8 (ti-on) 2014
5/8 kl 9-16
6/8 kl 9-16
Kursplats:
Hangö gymnasium Skolgatan 11, Hangö
Kursledare:
PeL Therese Backlund-Smulter

Målsättning och kursinnehåll:
Att studerandena bearbetar ett delområde inom miljö- och naturkunskap genom att utföra praktiskt arbete, förankra detta i läroplaner och knyta an till teorier sam reflektera kring produkt, process och teori. Innehåll: Barns tänkande i naturvetenskapliga frågor, Läroplanernas intentioner  

Lärandemål
Att studerandena efter avslutad kurs
-       äger kännedom om barns tänkande i naturvetenskapliga frågor
-       kan planera, genomföra och redovisa ett projekt inom ett delområde av miljö- och naturkunskap 

Arbetsmetoder
Föreläsningar/diskussioner kring
1) barns tänkande i naturvetenskapliga frågor
2) läroplanens intentioner
Praktiska övningar (experiment)

Litteratur:
*Hannén, K. & Saloranta, O. (2003). De första skolåren. Helsingfors: Utbildningsstyrelsen.    Dimenäs, J. & Sträng Haraldson, M. (1996). Undervisning i naturkunskap. Lund: Studentlitteratur.
*Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004. Helsingfors: Utbildningsstyrelsen.
*Pramling Samuelsson, I. & Mårdsjö, A-C. (1997). Grundläggande färdigheter – och färdigheters grundläggande. Lund: Studentlitteratur.
*Sträng, M.H. & Persson, S. (2007). Små barns stigar i omvärlden. Lund: Studentlitteratur.

 

Portföljvisning/avslutande seminarium

Målsättning och kursinnehåll:
Att studerandena genom att redovisa och diskutera biämnesstudiernas innehåll visar en helhetsbild av barns fostran och utveckling i åldern 6-8 år.
Presentationer
Utvärdering

 

 

Prestationskrav:
1) Genomläsning och sortering av allt kursmaterial (processportföljen). Urval av sådant som ökat kunskapen inom området (visningsportfölj).
2) Formulerande av personlig inledning där egna visioner av förskole- och nybörjarundervisning lyfts fram.
3) Muntlig presentation och visualisering

 

 
Grundstudierna läsåret 2013-2014 avslutas med ovanstående delkurs + seminarium

 
Copyright © Hangö sommaruni 2015
Planning and design: SydWeb