2021-22 (25 sp)

Specialpedagogik (grundstudier) vid Hangö sommaruni 2021-22:

Specialpedagogik och inkludering, 5 sp              
Bemötande och utmanande beteende, 5 sp 

Funktionsvariation I, 5 sp
Elevers välbefinnande och elevvård, 5 sp
Stöd för lärande i läsning och matematik I, 5 sp

Sommar- och höstterminen 2021 arrangeras kurserna digitalt
Vårterminen 2022 arrangeras kurserna också digitalt (enligt det gamla schemat för närstudierarrangeramnagen).

 

SCHEMA

sommaren och höstterminen 2021 (digital undervisning)

Specialpedagogik och inkludering (5 sp), med Yvonne Silvander (20 lektioner)
8-9 juni (ti-on)
kl 9-13, 9-13
11 / 6 (fr)
kl 9-11
2 / 8 (må) och 4 / 8 (on)
kl 9-13, 9-13
6 / 8 (fr)
kl 9-11 avslutning med seminarium


Bemötande och utmanande beteende (5 sp), med Daniel Albrecht (20 lektioner)
3-4 september (fr-lö)       
kl 18-21, 9-13                             
17-18/ 9 (fr-lö)                           
kl 18-21, 9-13                              
1-2 / 10 (fr-lö)                             
kl 18-21, 9-13 (lördagen avslutning med seminarium)

Funktionsvariation I (5 sp), med Misa Möller & Catarina Lindroos (20 lekt.)
15-16 oktober (fr-lö)               
kl 18-21, 9-13               
12-13/11                                       
kl 18-21, 9-13                       
26-27/11                                       
kl 18-21, 9-13 (lördagen avslutning med seminarium)

 

vårterminen 2022 (närstudieundervisning)

Elevers välbefinnande och elevvård (5 sp), med Andreas Siemssen & Tomas Sun (20 lekt.)
14-15 januari                               
kl 18-21, 9-15                              
4-5/2                                              
kl 18-21, 9-15                         
19/2                                                
kl 9-13                                             
Schemat inkluderar ett studiebesök vid sjukhusskola

 

Stöd för lärande i läsning och matematik I (5 sp), med Johan Korhonen & Kajsa Lindström (26 h)
18-19/3, 8-9/4 och 22-23/4    
kl 18:15-21, 9:15-15 
Tidpunkten för delkursen är aningen preliminär             

 

Anmälning till hela studieblocket, tryck nedan  

Delkurser

5 sp

Tidpunkt:

8-9 juni
 (ti-on) 2021
kl 9-13, 9-13

11 / 6
 (fr)
kl 9-11

2 / 8
 (må) och 
4 / 8
 (on)
kl 9-13, 9-13

6 / 8
 (fr)
kl 9-11 avslutning med seminarium

 

Studieform:
Digital kurs

 

Kursledare:

Speciallärare Yvonne Silvander

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande:
- kunna definiera vad specialpedagogik är
- kunna reflektera kring inkludering, delaktighet, bemötande och människosyn
- utveckla en förståelse för mångfalden inom en grupp och ha grundläggande beredskap att möta mångfald genom differentiering i gruppen
- ha grundläggande kunskap om olika nivåer av stödformer
- känna till möjliga samarbetsformer mellan lärare

Innehåll

- kunskap om specialpedagogikens framväxt och funktion
- specialpedagogiken introduceras som vetenskaps- och verksamhetsområde från småbarnspedagogik till gymnasiet
- kunskap om mångfald i daghems- och skolkontext
- grundläggande kunskap och beredskap för differentiering, samundervisning och inkludering i daghem och skola
- studerande växer i sin förmåga att reflektera kring delaktighet, empati, bemötande och människosyn i specialpedagogik.

Litteratur

Jakobsson, I-L., & Nilsson, I. (2019). Specialpedagogik och funktionsvariationer: att möta barn och unga med funktionsnedsättningar i en utvecklande miljö. Stockholm: Natur & Kultur. Kap. 1-6.
Kinge, E. (2015). Empati – Närvaro eller metod. Lund: Studentlitteratur.
Mitchell, D. (2015). Inkludering i skolan. Undervisningsstrategier som fungerar. Stockholm. Natur och Kultur.
Sundqvist, C. (2014). Den samarbetande läraren. Lärarhandledning och samundervisning i skolan. Lund: Studentlitteratur, kap.1–2 och 7–8.
Takala, M. & Äikäs, A. (2020). Mahdoton inkluusio. Helsinki: PS Kustannus.

En del av titlarna ovan är svåra att få tag i biblioteken.
Hangö sommaruni tillhandahåller därför vid kursstarten ett kursbibliotek för samlån eller kompendium vid kursstarten.
Mera info av Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Aktuell lagstiftning
Övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar

Examinationsform: Tentamen eller inlämningsuppgift.

Bedömning: U-5.

5 sp

Tidpunkt:


3-4 september
 (fr-lö) 2021       

kl 18-21, 9-13
                             

17-18/ 9 (fr-lö)                           
kl 18-21, 9-13
                              

1-2 / 10 (fr-lö)                             
kl 18-21, 9-13 (lördagen avslutning med seminarium)

 

Studieform:
Digital kurs

 

Kursledare:
speciallärare Daniel Albrecht

 

Lärandemål

Den studerande kan:
- redogöra för de mest vanligt förekommande utagerande beteendeproblemen hos barn och unga
- redogöra för olika risk- och skyddsmekanismer beträffande utvecklingen av utagerande beteende
- redogöra för och diskutera olika stödåtgärder och metoder som används på grupp- och individnivå för att bemöta utagerande beteende hos barn och unga
- beskriva evidensbaserade principer för hur man kan vägleda barn och unga gällande önskat beteende samt stödja växelverkan i klassen

 


Innehåll

- grundläggande kunskap om utmanande och utagerande beteende i daghem och skola
- risk- och skyddsmekanismer
- förebyggande modeller och kartläggningsverktyg
- stödåtgärder och metoder på grupp- och individnivå, t.ex. CPS-modellen och lågaffektivt bemötande
- evidensbaserade metoder för att handleda och undervisa, t.ex. positive behavior support (PBS)

 

Litteratur

Nordahl, T., Sorlie, M-A, Manger, T., Tveit, A. (2007). Att möta beteendeproblem bland barn och ungdomar: teoretiska och praktiska perspektiv. Liber: Stockholm.

Olsson, B-I., Olsson K. (2017). Barn med utmanande beteende - Tidiga insatser i förskola och skola. Studentlitteratur: Lund.

Eventuella nya titlar kan tillkomma i ett senare skede enligt lärarens anvisningar.Litteratur enligt studieinriktning:
Greene, R.W. (2016). Explosiva barn: ett nytt sätt att förstå och behandla barn som har svårt att tåla motgångar och förändringar. Studentlitteratur: Lund.
Greene, R.W. (2016). Hitta rätt: en lösningsfokuserad samarbetsmetod för skolan. Studentlitteratur: Lund.
Hejlskov Elvén, B. & Edfelt, D. (2017). Beteendeproblem i förskolan: om lågaffektivt bemötande. Natur & Kultur: Stockholm.
Hejlskov Elvén, B. (2015). Beteendeproblem i skolan. Natur & Kultur: Stockholm.
Hejlskov Elvén, B., m.fl. (2017). Beteendeproblem inom ungdoms- och HVB-vård: lågaffektivt bemötande och konflikthantering. Natur & Kultur: Stockholm.

 

Examinationsform: Tentamen eller inlämningsuppgift.

Bedömning: U-5.

5 sp

Tidpunkt:

15-16 oktober (fr-lö) 2021
kl 18-21, 9-13

12-13/11
kl 18-21, 9-13                       

26-27/11
kl 18-21, 9-13 (lördagen avslutning med seminarium)

 

 

Studieform:
Digital kurs

 

Kursledare:

speciallärarna Catarina Lindroos och Misa Möller

 

 

Lärandemål

Den studerande kan:
- ge exempel på olika funktionsvariationer
- redogöra för de vanligaste orsaksförklaringarna till funktionsvariationer
- ge exempel på pedagogiska metoder och olika stödåtgärder i daghem, skola och samhälleInnehåll
- grundläggande kunskap om funktionsvariation och lärande i relation till denna
- kunskap om stödåtgärder och habilitering i daghem, skola och samhälle
- kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (ADHD, autismspektrumtillstånd), intellektuella funktionsnedsättningar samt särbegåvning.

 

 

Litteratur

Chipumbu Havelius, A. (red.) (2016). Lågaffektivt bemötande. Lund:
Studentlitteratur
Dufva, V. & Koivunen, M. (red.) (2012). ADHD diagnosointi, hoito ja hyvä arki.
Jyväskylä: PS-kustannus.
Seppälä, H. (2017). Erilaiset eväät. Kirja kehitysvammaisuudesta. Helsingfors:
Opike.
Kendall Carlsson, G. (2015). Elever med neuropsykiatriska svårigheter - vad gör
vi och varför? Lund: Studentlitteratur.
Liljedahl, M. (2017). Särskilt begåvade elever: pedagogens utmaning och
möjlighet. Stockholm: Gothia fortbildning.

 

 

Examinationsform: Tentamen eller inlämningsuppgift.

Bedömning: U-5.

 

 

 

5 sp

Tidpunkt: 

14-15 januari 2022
kl 18-21, 9-15

                             
4-5/2
kl 18-21, 9-15
                         

19/2
kl 9-13                                             
Schemat inkluderar ett studiebesök vid sjukhusskola

Studieform:
Digital kurs

Kursledare:
speciallärarna Andreas Siemssen och Tomas Sun

Lärandemål:
Efter kursens slut kan den studerande:
- beskriva olika perspektiv på barn och ungas psykiska välbefinnande
- ge exempel på uttrycksformer för barn och ungas psykiska välbefinnande samt hur dessa uttryck påverkar vardagen i daghems- och skolkontext
- redogöra för huvuddragen i barnskyddslagen och bestämmelser kring elevvården
- ge exempel på elevvårdens olika stödinsatser samt faktorer som kan påverka till bättre utvecklingsmöjligheterInnehåll

- olika perspektiv på barn och ungas välbefinnande
- olika uttrycksformer för barn och ungas psykiska välbefinnande
- tillämpning av barnskyddslagen
- tillämpning av lagen om elev- och studerandevård
- förebyggande arbetsmetoder i daghem/skola
- kunskap om hur daghem/skola, hem och instanser utanför skolan kan samarbeta för att stödja barn och unga som visar tecken på psykisk ohälsa

 

Litteratur

Broberg, A. (2015 eller tidigare upplagan 2003). Klinisk barnpsykologi- utveckling på avvägar. Stockholm: Natur & Kultur.
Buhler, M. m.fl. (2018). Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro. Lund: Studentlitteratur.
Börjesson, M. (2019). Hälsofrämjande samtal med tonåringar och unga vuxna. Lund: Studentlitteratur.
Gren Landell, M. (2014). Orolig och blyg i skolan: att möta elever med vanliga och osynliga besvär. Stockholm: Natur & Kultur.
Von Knorring, A-L. (2012). Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Lund: Studentlitteratur.
Åkerman, S. (2009). För att överleva: en bok om självskadebeteende. Stockholm: Natur & kultur.
Övriga styrdokument och övrig aktuell lagstiftning enligt föreläsarens anvisningar.

 

 

Examinationsform: Tentamen eller inlämningsuppgift.

Bedömning: U-5.

5 sp

Tidpunkt:

18-19/3, 8-9/4
 och 22-23/4 2022  
kl 18:15-21, 9:15-15

 

Studieform:
Digital kurs     

 

Kursledare:

PeM Kajsa Lindström
PeD Johan Korhonen

 

 

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studerande kunna:- redogöra för elevers läs-, skriv- och matematikutveckling
- redogöra för de vanligaste formerna av inlärningssvårigheter inom läsning, skrivning och matematik.
- känna till olika kartläggningsmaterial för att identifiera läs-, skriv- och matematiksvårigheter.
- ge förslag på åtgärder i samband med inlärningssvårigheterInnehåll
Kursens syfte är att studerande tillägnar sig grundläggande kunskap om inlärningssvårigheter inom främst läsning, skrivning och matematik. Kursens syfte är också att studerande utvecklar beredskap att identifiera och analysera samt ge förslag på åtgärder för elever med inlärningssvårigheter inom ramen för det allmänna och intensifierade stödet.

 

 


Kurslitteratur

 

 

Litteratur i Johan Korhonens avsnitt:

Berch, D.B. & Mazzocco, M. (ed.). Why is math so hard for some children? : the nature and origins of mathematical learning difficulties and disabilities. Baltimore: Paul Brooks Pub.

Butterworth, B. & Dorian, Y. (2010). Dyskalkyli. Att hjälpa elever med specifika matematiksvårigheter. Stockholm: Natur och Kultur.

Mononen, R., Aunio, P., Väisänen. E., Korhonen, J. & Tapola, A. (2017). Matemaattiset oppimisvaikeudet. Jyväskylä: PS-Kustannus.

 

 

Litteratur i Kajsa Lindströms avsnitt:

Fridolfsson, I, (2015). Grunderna i läs- och skrivinlärning. Lund: Studentlitteratur. Fridolfsson, I, (2016). Vallmomodellen. Balanserad läs- och skrivinlärning. Lund: Studentlitteratur.

Høien, T. & Lundberg, I. (2013). Dyslexi. Från teori till praktik. Stockholm: Natur och Kultur.

Lundberg, I. & Herrlin, K. (2005). God läsutveckling. Kartläggning och övningar. Stockholm: Natur och kultur.

Lundberg, I. (2008). God skrivutveckling. Kartläggning och undervisning. Stockholm: Natur och kultur.

Pavey, B. (2017). Att förebygga läs- och skrivsvårigheter i förskolans och skolans tidiga årskurser. Lund: Studentlitteratur.

Westlund, B (2017). Aktiv läskraft. Att undervisa i lässtrategier för förståelse. Fk-årskurs 3. Stockholm: Natur och Kultur.

Westlund, B (2015). Aktiv läskraft. Att undervisa i lässtrategier för förståelse. Mellanstadiet. Stockholm: Natur och Kultur.

Westlund, B (2015). Aktiv läskraft. Att undervisa i lässtrategier för förståelse. Högstadiet. Stockholm: Natur och Kultur.

Övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar

 

 

Examinationsform: Tentamen eller inlämningsuppgift.

Bedömning: U-5.