Delkurser

(5 sp) digitalt, ht 2022

Tidpunkt, torsdagar digitalt on-line kl 18:00-21:00:


15 / 9 2022
22 / 9

hemtentamen

6 / 10
13 / 10

hemtentamen

27 / 10
3 / 11

sluttentamen

 

Kursledare:
Ulla Stina Åman

 

 

 

KURSBESKRIVNING

 

 

Lärandemål och allmänfärdigheter:

Efter avlagd kurs förväntas den studerande
- ha kännedom om intellektuell funktionsnedsättning och autismspektrumtillstånd med fokus på habilitering och undervisning av barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning och autismspektrumtillstånd

 

Innehåll:

- Begrepp, orsaker och förekomst av intellektuell funktionsnedsättning och autismspektrumtillstånd
- Tidig habilitering och nätverksarbete
- Stödåtgärder i småbarnspedagogik, skola och övergång till arbetsliv
- Undervisningsarrangemang, undervisningsmetoder och pedagogiska arbetssätt

(Kursen motsvarar tidigare kursen 'Utvecklingsstörning och autism')

 

Bedömning: Bedömingsgrunder för vitsordsskala 1, 3 och 5.

För vitsordet 1: Lärandemålen uppfylls, men kunskaperna bedöms vara ytliga.

För vitsordet 3: Lärandemålen uppfylls och kunskaperna bedöms vara goda.

För vitsordet 5: Lärandemålen uppfylls mer än väl och kunskaperna bedöms vara utmärkta.

 

Kurslitteratur:

Ineland Jens, Molin Martin, Sauer Lennart (2019). Intellektuell funktionsnedsättning, samhället och välfärd. Gleerups Utbildning AB

Seppälä, Heikki (2017). Erilaiset eväätKirja kehitysvammaisuudesta. Helsinki Opike.

Jakobsson, I-L, & Nilsson, I. (2019). Specialpedagogik och funktionsvariationer: att möta barn och unga med funktionsnedsättningar i en utvecklande miljö. Stockholm: Natur & Kultur. (kapitel 5 och 6).

Sjölund Anna, Jahn Cajsa, Lindgren Ann, Reuterswärd Malin (2017). Autism och ADHD i skolan: handbok i tydliggörande pedagogik. Stockholm Natur och Kultur Akademisk.

Aktuell lagstiftning

Övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar.

 

Avgifter

Sista dagen att anmäla sig är 9.9, anmälningar gjorda efter det beaktas inte! 

(5 sp) digitalt, vt 2023

Tidpunkt: 

 10/3 kl. 18-21 

11/3 kl. 9-14 med lunch

15/3 kortare träff 18-19.30

24/3 kl. 18-21

25/3 kl. 9-13/14

samt gruppledning på nätet (hemuppgifter)

 

Kursledare:
Kåll Lotta

 

Lärandemål och allmänfärdigheter:
Efter avslutad kurs förväntas den studerande:
- Kunna redogöra för vad särskild begåvning kan innebära samt ha redskap för att kunna identifiera särskild begåvning bland barn och ungdomar
- Ha en förståelse för vilka implikationer särskild begåvning kan ha för den kognitiva, sociala och emotionella utvecklingen hos barn och ungdomar.
- Känna till och beskriva olika typer av undervisningsarrangemang och stödåtgärder som kan vara lämpliga för barn och ungdomar med särskild begåvning samt hur dessa dokumenteras.


Innehåll:
- Särskild begåvning: definitioner, förekomst och uttrycksformer; identifiering; implikationer för kognitiv, social och emotionell utveckling
- Barn med särskild begåvning i utbildningssystemet
- Undervisningsarrangemang och arbetssätt
- Dokumentation

Bedömning:

Bedömningsgrunder för vitsordsskala 1, 3 och 5 (vitsorden 2 och 4 finns också fortfarande kvar).
Vitsord 1: Lärandemålen uppfylls men kunskapen och färdigheterna bedöms vara ytliga.
Vitsord 3: Lärandemålen uppfylls och kunskapen och färdigheterna bedöms vara goda. Studerande visar prov på att kunna problematisera och reflektera kring kursens teman.
Vitsord 5: Lärandemålen uppfylls mer än väl och färdigheterna bedöms vara utmärkta. Studerande problematiserar och reflekterar kring kursens teman.
För varje kurs specificeras detta ytterligare i början av varje kurs och meddelas studerande. Kunskaper som bedöms vara ytliga kan tex ha svag koppling till kurslitteratur och vara refererande till sin karaktär.


Vitsordsskala: U(nderkänd)-5.


Undervisningsspråk: Svenska.


Förkunskapskrav: Inga förkunskapskrav.

Kurslitteratur:
1. Liljedahl, M. (2018). Särskilt begåvade barn: Förskolans utmaning och möjlighet (Första upplagan.). Stockholm: Gothia Fortbildning AB.
2. Liljedahl, M. (2017). Särskilt begåvade elever: Pedagogens utmaning och möjlighet (Första upplagan.). Stockholm: Gothia fortbildning.
3. Neihart, M., Reis, S.M., Robinson N.M. & Moon, S.M. (2002). The social and emotional development of gifted children: What do we know? Waco, Tex.: Prufrock Press.
4. Robinson, A., Shore, B. M. & Enersen, D. L. (2007). Best practices in gifted education: An evidence-based guide. Waco, TX: Prufrock Press.
5. Silverman, L. K. (2016). Särskilt begåvade barn. Stockholm: Natur & Kultur.
Övrig litteratur enligt utbildarens anvisningar.