2022-2023 (25 sp)

 

 

UTBILDNINGSLEDARSKAP (25 sp)

För rektorsbehörighet enligt F 986/98, 865/05

 

 

Utbildningens utgångspunkter

Ett hållbart ledarskap som bär över tid skall grundas i kunskap. För att hantera de spänningar och utmaningar som uppträder när läroplanens målbilder skall omvandlas till undervisningspraktik behövs en stabil teorigrund, men som ändå är tillräckligt bred och allmän. Utbildningen söker inspiration i två dylika teorier. Frågor om styrkedjan, skolans uppdrag, om vad som är nödvändig kunskap och hur den skall bedömas fångas väl upp i ett läroplansteoretiskt perspektiv (Lundgren, 1989). På motsvarande sätt erbjuder den icke-affirmativa teorin (Uljens, 2017) en bra utgångspunkt för att förstå, förutom utbildningsledarskapet på olika nivåer, också lärares handlande och skolans pedagogiska roll. Utöver dessa teorier, som framförallt erbjuder ett generellt ramverk, lutar sig utbildningen mot ytterligare teorier om ledarskap, organisation, verksamhetskultur och kvalitetsutveckling.  

 

 

 

Utbildningens innehåll

Programmet Utbildningsledarskap omfattar sammanlagt 25 sp. I utbildningen ingår följande helheter:

  • Ledarskap 10 sp,
  • Utbildningsförvaltning 10 sp,
  • Practicum 5sp

De tre kursdelarna är nära förbundna med varandra och bildar en helhet vars syfte är att återge en autentisk bild av ledningsarbetets förutsättningar i skolan. I detta innefattas även en förståelse för det ledningsansvar som följer med befattningen som rektor i enlighet med författningar och läroplaner. Utbildningen syftar också till att ge en orientering om de myndigheter, nätverk och samarbetsparter som omger och har betydelse för verksamheten.

Tidsläggning, upplägg och arbetssätt

Programmet pågår under två terminer. Studierna inleds i augusti 2022 och avslutas i maj 2023.

Studierna utgår från deltagarnas professionella erfarenheter som breddas och fördjupas genom litteraturstudier och föreläsningar. I programmet ingår såväl individuella prestationer som grupp- och olika tillämpningsövningar med referens till vetenskapliga teorier. En bärande idé är att bygga samman vetenskaplig teori och vardagens praktik. Alla prestationer samlas i en personlig portfolio som examineras.

Programmet genomförs som distansstudier om inte annat meddelas. Om ev. närstudiedagar meddelas i god tid på förhand.

Med inbjudan till det första kurstillfället i augusti bifogas en mer detaljerad programöversikt. Inbjudan skickas till den epost-adress som meddelats vid kursanmälan

Kurstider:

ht.                                                     vt.

23.08.2022                                     11.01.2023

24.08.2022                                     16.02.2023

15.09.2022                                     14.03.2023

12.10.2022                                     04.04.2023

10.11.2022                                     26.04.2023

14.12.2022                                     16.05.2023

Klocktider: Kl 14-19 (om inte annat meddelas)

 

 

Kursledare:
FD Siv Saarukka
PeD Torbjörn Sandén

Samarbetspart: Åbo Akademi och Centret för Livslångt Lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia

 

Kursavgift: € 800
Utbildningsstyrelsen subventionerar halva kursavgiften med € 400 (inkluderar 20 kursdeltagare)

 

Kursen är ämnad för behöriga lärare i Finland.