5 sp

Förhandsinfo
-Kursen presenteras utförligare framöver

 

Tidpunkt:

sena vårterminen 2024

 

Studieform:

nätkurs via Zoom

 

Kognitiv psykologi och neuropsykologi, 5 sp

 

Lärandemål och allmänfärdigheter

Efter avklarad kurs ska studerande kunna:

beskriva vad neuropsykologi och kognitiv psykologi är samt hur dessa är relaterade till varandra

reflektera över grundläggande begrepp och tankesätt inom neuropsykologi och kognitiv psykologi och således kunna ta del i relevant vetenskaplig litteratur

känna till grundläggande begrepp gällande neuroanatomi

 

Allmänfärdigheter

studerande lär sig behärska viktig psykologisk terminologi

studerande får under kursens lopp kunskap om den kognitiva psykologins och neuropsykologins teorier och vetenskapliga grund samt om aktuella forskningsfrågor

studerande har efter avslutad kurs en förmåga till reflektion, igenkänning och verbalisering av kognitiva och neuropsykologiska processer och fenomen

 

Innehåll

Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper om hur människan och hennes hjärna fungerar som informationsbearbetare. Kursen ger en översikt över aktuell forskning om perceptions-, uppmärksamhets-, minnes-, tanke- och språkprocesser samt deras neurala korrelat.

 

Nivå eller typ

Grundstudier

Ämne

psykologi (FHPT)