Tidpunkt:

Ons 14/2 kl. 18-19.30
Ons 21/2 kl. 18-19.30
Ons 28/2 kl. 18-19.30
Ons  6/3 kl. 18-19.30
Ons 13/3 kl. 18-19.30
Ons 20/3 kl. 18-19.30
Ons 10/4 kl. 18-19.30

Studieform: Distansundervisning via Zoom

 

Kursledare: professor Ann-Katrin Svensson

Innehåll

Under kursen blir de studerande förtrogna med olika teoretiska perspektiv på talspråksutveckling samt grundläggande termer och begrepp för språkutveckling. De studerande får en förståelse för pedagogens funktion som språklig förebild samt utvecklar sin förmåga att stimulera barns språk med hjälp av litteratur, språklek, lek och berättande.

  
Lärandemål och allmänfärdigheter

Efter avslutad kurs kan studerande

  • beskriva och reflektera över barns en- och flerspråkiga talspråksutveckling med hjälp av grundläggande språkvetenskapliga termer och begrepp
  • redogöra för hur småbarnspedagogiken kan stödja barns språkutveckling
  • identifiera och beskriva pedagogens språkmedvetna arbete i barngrupp
  • genomföra språkstimulerande aktiviteter i barngrupp

 

Allmänfärdigheter

Teoretiskt kunnande inom den egna branschen. Grupparbetsförmåga och andra sociala förmågor. Analytiskt och systematiskt tänkesätt.

 
Förkunskapskrav

Inga förkunskapskrav

Vitsordsskala

U-5

 

Studiematerial

Bruce, B, Ivarsson, U., Svensson, A-K & Sventelius, E. (2016). Språklig sårbarhet i förskola och skola. Barnet, språket och pedagogiken.Studentlitteratur. (Kap: 1, 2, 3, 8). 

Eliasson, S. & Mellgren, E. (2019). Upprepad enskild högläsning i förskolan – samspel mellan förskollärare, barn och bilderbok. I M. Nordling & M. Mellgren (Red.), Att möta barns sociala språkmiljö i förskolan – flerdimensionella perspektiv. Liber. 

Håkansson, G. (2014). Språkinlärning hos barn. Studentlitteratur.

Håkansson, G. (2018). Barns flerspråkiga språkutveckling. I P. Björk-Willén (Red.), Svenska som andraspråk i förskolan. Natur & Kultur. 

Kibsgaard, S. (Red.) (2019). Vägar till språk i förskolan. Studentlitteratur.  Kap 1, 2, 3,(4,5) 6, 7, (8), 9- sång (10, 11, 12)

Riddersporre, B. & Bruce, B. (Red.). (2014). Berättande i förskolan. Natur och Kultur. (valda delar) s 29–68, 114–150.

Tjäru, S. (2020). Upprepningar och glada utrop – pedagogers och barns agenda under tre bokstunder i språkbad. BARN, 4, ss 53-68.

Aktuella artiklar om barns språkutveckling och/eller pedagogens språkmedvetna arbete enligt lärares anvisningar.

Sista anmälningsdagen är 8.2.24, anmälningar gjorda efter det beaktas inte!