• 2023 (10+15 sp)

STUDIESCHEMA I SMÅBARNSPEDAGOGIKENS GRUNDSTUDIER (10 + 15 sp) juni - december 2023

 

Studieblocket arrangeras som nätkurser via Zoom enligt följande:

Pedagogikens sociologi (5 sp) med Alex Mäkiharju 8-9/6 och 12-13/6 2023
Pedagogikens psykologi (5 sp) med Alex Mäkiharju 13/6 och 31/7-3/8 2023
Mångfald och integrering (5 sp) med Patricia Donner 8-9/9 och 15-16/9 2023
Barns utveckling och lärande (5 sp) med Mirva Sandén 12/10, 19/10, 26/10 och 2/11 2023
Perspektiv på läraryrket (5 sp) med Eva Staffans och Johanna Hirvi 16/11, 23/11, 30/11 och 7/12 2023

Småbarnspedagogikens ämnesstuider arrangeras som distanskurs via Zoom under vårterminen 2024. Se vår hemsida.

 

Avgifter

Delkurser

5 sp

fredag-lördag, kl 18-21, 9-14

8-9/9 2023
15-16/9

 

Kursledare:

Patricia Donner
PeM, doktorand
Universitetslärare

Fakulteten för Pedagogik och Välfärdsstudier vid Åbo Akademi

 

Lärandemål

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
- ha grundläggande kunskap om hur läraren tillsammans med barnen i den pedagogiska verksamheten kan arbeta med olika aspekter av mångfald och inkludering i relation till det mångkulturella samhället.
- visa förståelse för olika familjers situation i ett samhälleligt och ett månkulturellt sammanhang.
- vara medveten om lärarens demokratiska uppdrag och värdepedagogiska frågor som är centrala inom småbarnspedagogiken.
- ha ett prfessionellt förhållningssätt till diversitet

Allmänfärdigheter
Teoretiskt kunnande inom den egna branschen. Ett professionellt förhållningssätt i bemötande av andra.

Innehåll
Kursen behandlar etiska och värdepedagogiska frågor. lärarens demokratiska uppdrag samt olika familjers situation i det mångkulturella samhället. Frågor kring etnicitet, religion, genus och jämställdhet är centrala.

 

Tilläggsuppgifter:
Kursen kan ersättas med Intercultural education

Kurslitteratur

Andersson Tegnér, L. & Heikkilä, M. (2017). Arbeta med jämställdhet i förskolan: med normmedveten pedagogik. Stockholm: Gothia fortbildning.

Berglund, J. & Gunner, G. (2011). Barn i religionernas värld. Stockholm: Liber. (valda delar).

Farrell, A. & Pramling Samuelsson, I. (Red.) (2018). Mångfald i tidiga åldrar. Interkulturellt lärande. Lund: Studentlitteratur AB

Kjaer, B. (2015). Inkluderande pedagogik. God praxis och goda praktiker. (valda delar). Lund: Studentlitteratur.

Lahdenperä, P. (Red.) (2018). Den interkulturella förskolan: mål och arbetssätt. Stockholm: Liber.

Lunneblad, J. (2018). Den mångkulturella förskolan. Motsägelser och möjligheter. Lund: Studentlitteratur AB.

Övrig litteratur enligt lärarens anvisningar.

 

Avgifter

5 sp

Studieform: Distanskurs via Zoom

 

Tidpunkt torsdagar kl 18-21:

12 / 10 2023
19 / 10
26 / 10
 2  / 11

 

Kursledare:

Mirva Sandén

 

Lärandemål

Efter avklarad kurs förväntas den studerande kunna:

- beskriva variationer mellan olika teorier om barns utveckling och lärande

- förklara hur barns utveckling och lärande hänger samman

- identifiera olika pedagogiska förhållningssätt som förutsättning för barns utveckling och lärande

Innehåll

I den här kursen kommer innehållet att ha sin tyngdpunkt på olika teorier för att förstå barns utveckling, kognition, socioemotionella utveckling och sätt att lära att vara i fokus. Kursen innehåller också hur dessa teorier och sätt att förstå barns utveckling och lärande kan fungera som en grund för småbarnspedagogik. Det sätts samman med hur lärares förhållningssätt stöder barns utveckling och lärande. Inom kursen kommer studerande att inleda arbetet med sin egen pedagogiska grundsyn för fortsatt arbete med barn.

 

Studiematerial
Artiklar och annat material enligt föreläsarens anvisningar

 

Kurslitteratur / Ändringar i kurslitteraturen nedan

Askland, L. & Sataøen, S.O. (2016). Utvecklingspsykologiska perspektiv på barns uppväxt. Liber. (valda delar)

Eidevald, C. & Engdahl, I. (2018). Utbildning och undervisning i förskolan: omsorgsfullt och lekfullt stöd för lärande och utveckling. Liber. (valda delar)

Engdahl, I. & Ärlemalm-Hagsér, E. (red.) (2015). Att bli förskollärare. Mångfacetterad komplexitet. Liber. (valda delar)

Johansson, E. & Pramling Samuelsson, I. (Red.) (2003). Förskolan – barns första skola! Studentlitteratur. (valda delar)

Annan litteratur och material enligt kurslärares anvisningar.

 

Avgifter

5 sp


Tidpunkt torsdagar kl 18 - 21:

16 / 11 2023
23 / 11
30 / 11
  7 / 12

 

Kursledare:
Eva Staffans
Johanna Hirvi

 

Lärandemål

Efter avklarad kurs förväntas den studerande ha:
- kunskap om småbarnspedagogikens framväxt, uppbyggnad, organisation, uppdrag och innehåll utgående från gällande lagar och styrdokument
- kännedom om lärarens arbetsvardag, yrkesroll och yrkesetik genom närstudier och praktik
- grundläggande insikter i vikten av relationer, förhållningssätt och bemötande inom småbarnspedagogikens verksamhet

Innehåll

I den här kursen kommer innehållet att ha sin tyngdpunkt på att erbjuda den studerande en inblick i vad det innebär att arbeta som lärare inom småbarnspedagogik. Småbarnspedagogikens framväxt från ett historiskt perspektiv och de rådande styrdokumenten som ligger som grund för all småbarnspedagogisk verksamhet behandlas. Vikten av kommunikation, relationer, förhållningssätt och bemötande lyfts fram. Under praktiken får den studerande en inblick i lärmiljöer för barn samt erfarenheter av pedagogiskt arbete med barn.

 

Kurslitteratur

Drugli, M. B. (2018). Det vi vet om goda rutinsituationer i förskolan. Studentlitteratur. (valda delar)

Engdahl, I. & Ärlemalm-Hagsér, E. (2020). Att bli förskollärare - mångfacetterad komplexitet. Liber. (valda delar)

Heinonen, H., Iivonen, E., Korhonen, M., Lahtinen, N., Muuronen, K., Semi, R. & Siimes, U. (2016). Lasten oikeudet ja aikuisten vastuut varhaiskasvatuksessa. PS-Kustannus. (valda delar)

Mansikka, J-M. & Lundkvist, M. (2019). Barns perspektiv och delaktighet som ideologisk orientering för småbarnspedagogiken i Finland. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 5, 111-129.

Utbildningsstyrelsen. (2022). Grunderna för planen för småbarnspedagogik 2022.

Utbildningsstyrelsen. (2014). Grunderna för läroplanen för förskoleundervisningen 2014.

Övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar

 

Avgifter