• 2023-2024 (25 sp)

Utbildningsledarskap (25 sp) arrangeras läsåret 2023-24.
Studieform: Distansundervisning och på Moodle

Sista anmälningsdag 17.8.2023

Kursledare:
Torbjörn Sandén, PeD
Siv Saarukka, FD

 

Kursavgift: € 800
Kursavgiften subventioneras av UBS med € 400.

 

UTBILDNINGSLEDARSKAP (25 sp)

För rektorsbehörighet enligt F 986/98, 865/05

 

Höstens datum

31.08 kl. 14.00-19.00 Introduktion, Jag och min skola, Ledarskapets teori

18.09 kl. 14.00-19.00 Skol-och verksamhetskultur

05.10 kl. 14.00-19.00 Rektors professionella kommunikation

25.10 kl. 14.00-19.00 Rektor och läroplanen

16.11 kl. 14.00-19.00 Att vara rektor – praktik och forskning

12.12 kl. 14.00-19.00 Utvärdering och utveckling 

 

Vårens datum

10.01.2024

13-14.2.2024    RFV arr Webbinarium om skoljuridik

06.03.2024

25.03.2024

17.04.2024

07.05.2024

 

Utbildningens utgångspunkter

Ett hållbart ledarskap som bär över tid skall grundas i kunskap. För att hantera de spänningar och utmaningar som uppträder när läroplanens målbilder skall omvandlas till undervisningspraktik behövs en stabil teorigrund, men som ändå är tillräckligt bred och allmän. Utbildningen söker inspiration i två dylika teorier. Frågor om styrkedjan, skolans uppdrag, om vad som är nödvändig kunskap och hur den skall bedömas fångas väl upp i ett läroplansteoretiskt perspektiv (Lundgren, 1989). På motsvarande sätt erbjuder den icke-affirmativa teorin (Uljens, 2017) en bra utgångspunkt för att förstå, förutom utbildningsledarskapet på olika nivåer, också lärares handlande och skolans pedagogiska roll. Utöver dessa teorier, som framförallt erbjuder ett generellt ramverk, lutar sig utbildningen mot ytterligare teorier om ledarskap, organisation, verksamhetskultur och kvalitetsutveckling.

 

Utbildningens målsättning

Efter avklarad modul inklusive portfolioprestationer skall studerande

• visa förmåga att formulera en pedagogisk grundsyn

• visa förmåga att formulera en egen ledningsfilosofi

• visa god kunskap om grundläggande ledarskapsteorier och olika ledarstrategier

• visa förmåga att föra professionella samtal, hantera och lösa konflikter

• visa förmåga att formulera visioner inför framtiden

• visa kunskap om verksamhetskulturens betydelse

 

Målet med studierna är vidare att förvärva kunskap och färdigheter om ledning av utbildningsenheter. Vidare har studierna som mål att studerande skall utveckla en god förmåga

• att reflektera kring frågor som rör lärande och ledande

• att tolka vetenskaplig litteratur och forskning om pedagogisk ledning och utveckling

• att formulera sig i frågor som gäller pedagogiska, samhälleliga, elevsociala och andra till läroplaner hörande verksamhetsområden

• att argumentera, utvärdera och analysera verksamhetskultur inom utbildningen

 

Utbildningens innehåll

Programmet Utbildningsledarskap omfattar sammanlagt 25 sp. I utbildningen ingår följande helheter:

• Ledarskap 10 sp,

• Utbildningsförvaltning 10 sp,

• Praktikum 5sp

De tre kursdelarna är nära förbundna med varandra och bildar en helhet vars syfte är att återge en autentisk bild av ledningsarbetets krav och förutsättningar. I detta innefattas även en förståelse för det ledningsansvar som följer med befattningen som rektor i enlighet med författningar och läroplaner. Utbildningen syftar också till att ge en orientering om de myndigheter, nätverk och samarbetsparter som omger och har betydelse för verksamheten.

Målgrupp

Till programmet antas 20 deltagare. Programmet riktar sig till lärare inom grundskola, andra stadiet och den fria bildningen.

 

Tidsläggning, upplägg och arbetssätt

Programmet pågår under två terminer. Studierna inleds i augusti 2023 och avslutas i maj 2024.

Studierna utgår från deltagarnas professionella erfarenheter som breddas och fördjupas genom litteraturstudier och föreläsningar. I programmet ingår såväl individuella prestationer som gruppoch olika tillämpningsövningar med referens till vetenskapliga teorier. En bärande idé är att bygga samman vetenskaplig teori och vardagens praktik. Alla prestationer samlas i en personlig portfolio som examineras.

Vi förbehåller oss rätten att göra vissa ändringar och justeringar vad gäller programinnehåll och kursupplägg i fråga om när-och distansstudier med hänsyn till nationella direktiv samt även att justera litteraturen ifall ny och aktuell forskning publiceras under utbildningens gång. Tills andra beslut träder i kraft genomförs utbildningen på distans via Zoom.

 

Kontaktuppgifter:

Ansvarig huvudarrangör: Hangö sommaruni
Fredrik Åberg, Rektor, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tel: 040 727814

Kursledare:
Torbjörn Sandén, Utbildare, PeD, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tel: 050 5244928
Siv Saarukka, Utbildare, FD, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tel: 040 5839920

Praktiska frågor:
Carina Österåker, Utbildningsplanerare, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tel: 06 3247454
Anne Holmström, Kurssekreterare, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tel. 040 1860131

Examinator:
Michael Uljens, Professor, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tel: 0500 663352

 

Programöversikt

HÖSTTERMINEN 2023 LEDARSKAP (10 sp) och PRAKTIKUM (2,5 sp)

31.08 kl. 14.00-19.00 Introduktion, Jag och min skola, Ledarskapets teori

18.09 kl. 14.00-19.00 Skol-och verksamhetskultur

05.10 kl. 14.00-19.00 Rektors professionella kommunikation

25.10 kl. 14.00-19.00 Rektor och läroplanen

16.11 kl. 14.00-19.00 Att vara rektor – praktik och forskning

12.12 kl. 14.00-19.00 Utvärdering och utveckling

PRAKTIKUM 1. Kulturanalys

PRAKTIKUM 2. Rektors uppgifter enligt arbetsgivarens styrdokument

PRAKTIKUM 3. Ledarskapsartikel

 

VÅRTERMINEN 2024 UTBILDNINGSFÖRVALTNING (10 sp) och PRAKTICUM (2,5sp)

Dag 7 kl. 14.00-19.00 Rektors styrdokument: Läroplan, Lagstiftning, Avtal

Dag 8 kl. 14.00-19.00 Skoljuridik

Dag 9 kl. 14.00-19.00 Lärares arbetsmängd och avlöning, Styrkedjor i administrationen

Dag 10 kl. 14.00-19.00 Arbetsgivaren och rektor.

Dag 11 kl. 14.00-19.00 Myndigheter och laglighetsövervakning,

Dag 12 kl. 14.00-19.00 Skolan och framtiden

PRAKTIKUM 4. Skolutvecklingsprojekt

PRAKTIKUM 5. Intervju med en rektor

PRAKTIKUM 6. Förvaltningsuppgifter

 

EXAMINATION: KURSPORTFOLIO Utbildningen examineras med hjälp av en individuell kursportfolio där prakticumuppgifterna samt portfoliouppgifterna samlas. Alla uppgifter länkas in i Moodle som är både kursverkyyg och kursarkiv. När hela utbildningen är genomförd laddas hela kursportfolion upp i Moodle.

Kursportfolion bedöms inte med vitsord. Portfolion granskas och utvärderas, och ett utlåtande avges som var och en efter eget val kan bifoga det formella intyget över avlagd examen i Utbildningsledarskap 25 sp.

LEDARSKAP (10 sp) och PRAKTIKUM (2,5 sp) Höstterminen 2023

Förberedelseuppgifter inför 31.08

Förbered en presentation till 31.08: Något om mig själv och min skola Portfoliouppgift

1: Personlig presentation; Berätta om dig själv och din väg till utbildningen.

Litteraturuppgift: Välj en artikel från ÅA rapport Nr 38/2015 (länk bifogas) Uljens, M. (2015) (red). Pedagogiskt ledarskap - teori, forskning och skolutveckling. Åbo Akademi Rapport Nr 38/2015.

Välj en (1) artikel som du förbereder att diskutera utgående från att

• Texten bekräftar egna erfarenheter och i praktiken förvärvade insikter som t.ex.….

• Texten tar fram helt nya perspektiv på lärande/ledarskap, t ex.... .

• Texten är mycket relevant för pedagogisk ledning… därför att..

• Texten är för teoretisk och långt från verkligheten, emedan…..

• Texten inspirerade mig till insikter om behovet av en personlig ledarpolicy, t ex…..

Portfoliouppgift 2a: Dokumentera dina förberedda inlägg om den valda artikeln

Portfoliouppgift 2b: Sammanfatta gruppens litteraturdiskussion.

Infoga vardera uppgiften i Moodle.

 

PROGRAM 31.08.2023: Introduktion, Jag och min skola, Ledarskapets teori

Kl. 14.00-15.00 Välkommen, Kursorientering

Kl. 15.00-16.00 Föreläsning om ledarskap Portfoliouppgift 3: Reflektera över föreläsningen och dokumentera dina tankar och insikter.

Kl. 16.15-17.15 Grupp 1. Något om mig själv och min skola: Turvisa presentationer Grupp 2. Litteraturarbete i grupper. Uljens: Ped ledarskap

Kl. 17.30-18.30 Grupp 2. Något om mig själv och min skola: Turvisa presentationer Grupp 1. Litteraturarbete i grupper. Uljens: Ped ledarskap

Kl. 18.30-19.00 Information om uppgifter och nästa tillfälle

Närvarouppföljning: Gör ett datumschema över alla kurstillfällen och bokför din närvaro. Infoga schemat i din kursportfolio när utbildningen är klar.

 

Förberedelseuppgift för 18.09.2023. Deltagarna indelas i 5 grupper:

Litteratur till SKOLKULTUR. Artiklarna och uppsatserna finns på Moodle.

GRUPP 1: Stoll, L (1998) School Culture, School Improvement Network’s Bulletin

GRUPP 2: Ek, G. (2009). Efficacy-kulturen – framgångsstrategi skapad i mötet mellan rektor och lärare. Umeå Universitet/ Luleå Kommun.

GRUPP 3: Toresson Grip, E. & Sjölander, J. (2012). Att förändra en skola genom att förändra skolkulturen. Lunds Universitet.

GRUPP 4: Gars, L. (2014). Skolkultur. Hur skolledare erfar och hanterar den egna skolans kultur. Göteborgs Universitet.

GRUPP 5: Fonsén, E. m fl (2022) Kasvatus-ja opetusalan johtajien näkemyksiä johtamisosaamisesta ja sen kehittämistarpeista

 

Dokumentera dina insikter från den text du läst utgående från att

• Texten bekräftar egna erfarenheter och i praktiken förvärvade insikter för att….

• Texten tar fram helt nya perspektiv på ledarskap och skolkulturens betydelse, t ex….

• Texten är mycket relevant för rektors personalledning, för att….

• Texten öppnar upp förståelse för den mångfacetterade verkligheten i skolan, emedan…..

• Texten inspirerade mig till följande insikter om skolkultur: …….

Portfoliouppgift 4a: Dokumentera dina förberedda inlägg i anslutning till din valda artikel

Portfoliouppgift 4b: Utvärdera litteraturdiskussionerna enligt steg 1 och steg 2.

Infoga uppgifterna i Moodle.

 

PROGRAM 18.09.2023: Skol-och verksamhetskultur

Kl. 14.00 -15.30 Föreläsning om skol-och verksamhetskultur

Portfoliouppgift 5: Reflektera över föreläsningen och dokumentera dina tankar och insikter

Kl. 15.45-16.30 Gruppdiskussioner (steg 1) utgående från litteratur om skolkultur

Kl. 16.30-17.45 Gruppdiskussioner (steg 2) enligt The Jigsaw Method

Kl. 18.00-18.15 PRAKTIKUM 1: Kulturanalys introduceras

Kl. 18.15-18.30 PRAKTIKUM 2: Rektors uppgifter enligt arbetsgivarens styrdokument introduceras

Kl. 18.30-18.45 PRAKTIKUM 3: Ledarskapsartikel introduceras och diskuteras.

Kl. 18.45-19.00 Tidtabell för praktikumuppgifterna och info om nästa tillfälle

 

PRAKTIKUM 1. Kulturanalys

Begrunda relations-och gruppstrukturer som förekommer inom olika samfund, samt faktorer som påverkar skolkulturen. Uppgifterna är relaterade till föreläsningen. Observera strukturer i din skola/ på din arbetsplats, t ex hur arbetet utanför klass är organiserat, hur ni kommunicerar med varandra? Hurudan är maktstrukturen? Vilka normer - synliga eller osynliga - förekommer i skolan? Identifiera känslostrukturer! Identifiera värderingar, traditioner, hjältar och symboler som finns på din skola. Sammanställ och kommentera dina observationer (1-2 s.), och var beredd att presentera din kulturanalys dag 3.

PRAKTIKUM 2.Rektors uppgifter enligt arbetsgivarens styrdokument

Kontakta bildningschefen i din kommun och be att få utdrag ur kommunens förvaltningsstadga där rektors uppgifter anges. Din egen rektor borde också ha dessa uppgifter. Tag del av uppgiftsbeskrivningen och infoga en kopia av den i din portfolio som praktikum 2.Var beredd att presentera din kommuns uppgifter för rektorer och diskutera uppgifterna i grupp.

PRAKTICUM 3. Ledarskapsartikel

Inom ramen för temat Ledarskap, skall Du skriva en artikel (3-5 sidor text). Inspiration får du från den litteratur du läst samt de teman som presenteras genom föreläsningar och några förslag (tips) som finns i Moodle. När din artikel är klar laddar du in den i Moodle och sammanställer 2- 3 ppt bilder som du kommenterar vid i samband med att du presenterar din artikel. De ppt bilder (2-3) som du skapar för att åskådligt presentera din artikel laddas även in i Moodle. Inlämning av ledarskapsartikeln, text och ppt i Moodle senast en vecka innan sista kursdagen i maj.

Förberedelseuppgift till 05.10.2023: Rektors professionella kommunikation

Litteratur till KOMMUNIKATION. Välj en (1) av följande:

1) Salo, P., Nylund, J., Stjernstrøm, E. (2015). On the practice architectures of instructional leadership. Educational Management Administration & Leadership 2015. Vol 43.

2) Kovalainen, M-T: (2020). Pedagoginen johtajuus ja sen vaje yleissivistävän perusopetuksen järjestelmä - ja systeemitason muutoksessa. (Kap 1-3) Jyväskylän Yliopisto.

3) Saarukka, S. (2016). Lärares förväntningar på rektors ledarskap. Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik

4) Ärlestig, H. (2008). Communication between Principals and Teachers in Successful Schools. Pedagogiska institutionen, Umeå Universitet, Nr. 89.

 

Dokumentera dina insikter från den text du läst utgående från att

• Texten bekräftar egna erfarenheter och i praktiken förvärvade insikter för att….

• Texten tar fram helt nya perspektiv på ledarskap och kommunikationens betydelse, t ex….

• Texten är mycket relevant för rektors personalledning, för att….

• Texten öppnar upp förståelse för den mångfacetterade verkligheten i skolan, emedan…..

• Texten inspirerade mig till följande insikter om hur rektor kan stöda lärares professionsutveckling: …….

Portfoliouppgift 6a: Dokumentera dina förberedda inlägg i anslutning till din artikel

Portfoliouppgift 6b: Sammanfatta gruppens litteraturdiskussion och egna nya insikter. Infoga vardera uppgiften i Moodle.

 

PROGRAM 5.10.2023 Kommunikation och professionella samtal

Kl. 14.00-15.30 Föreläsning om kommunikation och professionella samtal

Kl. 15.45-16.30 Föreläsning om rektors medarbetarsamtal och kollegiala möten

Portfoliouppgift 7: Reflektera över vardera föreläsningarna och dokumentera dina insikter.

Kl. 16.45-17.45 Gruppdiskussioner utgående från förberedda litteraturuppgifter

Kl. 18.00-18.45 Kulturanalys, rapportering av de egna observationerna och analysen

Kl. 18.45-19.00 Info om nästa tillfälle.

 

Förberedelseuppgift till 25.10. 2023: Rektor och läroplanen för den finländska skolan

 

DEN FINLÄNDSKA SKOLAN. Tag del av Sahlberg, P. (2012) Lärdomar från den finska skolan (Studentlitteratur) eller en Video (1h-1,5h) från Youtube.com där Pasi Sahlberg föreläser om den finska skolan

 

Förbered Dig på att diskutera Sahlbergs text eller framställning utgående från följande frågor:

• Vilka kopplingar till ledarskap finner du i Sahlbergs framställning?

• Vilka bärande element och värderingar anser du att Sahlberg använder för att beskriva den finska skolan?

• Vilka av Sahlbergs ställningstaganden håller du med om?

• Finns det omständigheter i Sahlbergs beskrivningar som du inte känner igen?

• Hur tolkar du ’den finländska paradoxen’?

• Vad är speciellt med de finländska lärarna enligt Sahlberg?

Portfoliouppgift 8a: Dokumentera dina förberedda inlägg

Portfoliouppgift 8b: Sammanfatta gruppens litteraturdiskussion och egna nya insikter. Infoga vardera uppgiften i Moodle.

 

PROGRAM 25.10. 2023: Rektor och läroplanen

Kl 14.00-15.30 Föreläsning om läroplanen och rektors ledarroll relaterat till läroplanen

Portfoliouppgift 9: Reflektera över föreläsningen och dokumentera dina tankar och insikter.

Kl 15.45-16.30 Rapportering av Rektors uppgifter enligt arbetsgivarens styrdokument

Kl 16.45-17.45 Litteraturarbete: Diskussioner utgående från Sahlbergs bok eller video

Kl 18.00-18.45 Korta presentationer av planerad ledarskapsartikel från alla deltagare.

Kl 18.45-19.00 Info om nästa kurstillfälle

 

Förberedelseuppgift till 16.11.2023: Att vara rektor – praktik och forskning

Välj en av följande:

1) Brüde Sundin, J.(2007): En riktig rektor s.120-206

2) Blom, T. (2022): Tid för tillit - kritiska ögonblick i rektorers vardag Dokumentera dina insikter från den text du läst utgående från att

• Texten bekräftar egna erfarenheter och i praktiken förvärvade insikter för att….

• Texten tar fram helt nya perspektiv på ledarskap, tillit och förtroende, t ex….

• Texten är mycket relevant för rektors personalledning, för att….

• Texten öppnar upp förståelse för den mångfacetterade verkligheten i skolan, emedan…..

• Texten inspirerade mig till följande insikter om hur rektor kan stöda lärares professionsutveckling: …….

Portfoliouppgift 10 a: Dokumentera dina förberedda inlägg

Portfoliouppgift10 b: Sammanfatta gruppens litteraturdiskussion och egna nya insikter. Infoga vardera uppgifterna i Moodle.

 

PROGRAM 16.11.2023: Att vara rektor – praktik och forskning

Kl. 14.00-15.30 Föreläsning om finländsk rektorsforskning

Portfoliouppgift 11: Reflektera över föreläsningen och dokumentera dina tankar och insikter.

Kl. 15.45-16.45 Litteraturarbete: Diskussioner utifrån förberedd litteratur

Kl. 17.00-18.00 Individuell reflektionsuppgift: En bok, en händelse, en film, ett möte eller en föreläsning som haft betydelse för min föreställning om ledarskap

Kl. 18.00-18.45 Jag som rektor - min vision av en möjlig framtid Gör en tillbakablick över vårterminens teman och reflektera över insikter och lärdomar som du fått om att vara rektor. Formulera tankar och idéer som du vill integrera i din ledarplattform (principer, värderingar, mm) samt strategier för ett sådant rektorskap som du önskar förverkliga. Var beredd att dela dina reflektioner inom en mindre grupp samt under ca 5 min presentera dina insikter och upplevelser för hela kursen under dag 6.

Kl. 18.45-19.00 Info om nästa kurstillfälle

 

Förberedelseuppgift till 12.12.2023: Utvärdering

Välj en av följande rapporter från NCU (Nationella Centret för Utvärdering):

1) Läget vid skolstarten. Kunskaper i modersmål och litteratur och i matematik i början av årskurs 1. Publikation 12:2020 NCU_T1220 (PDF)

2) Vilar utbildningen på en stadig grund? Publikation 17:2019.

3) Svenska och litteratur i slutet av åk 9- Resultat av en utvärdering av lärresultat våren 2019. Publikation 18:2020 KARVI_1820 (PDF) Läs publikationen från början t.o.m. kap 7.

4) Svenska och litteratur i slutet av åk 9- Resultat av en utvärdering av lärresultat våren 2019. Publikation 18:2020 Läs publikationen från kap 8 - slut.

5) Läget inom utbildningen år 2020, Resultat från nationella utvärderingar, publikation 20: 2020

6) Grundläggande utbildning i fokus. Aktuella utvärderingsresultat för finlandssvenska skolor KARVI_T1219 (PDF)

Portfoliouppgift 10 a: Dokumentera dina förberedda inlägg

Portfoliouppgift 10 b: Sammanfatta gruppens litteraturdiskussion och egna nya insikter. Infoga vardera uppgiften i Moodle.

 

PROGRAM 12.12.2023: Utvärdering och skolutveckling

Kl. 14.00-15.30 Föreläsning om Utvärdering – uppföljning - utveckling

Portfoliouppgift 12: Reflektera över föreläsningen och dokumentera dina tankar och insikter.

Kl. 15.45-16.45 Grupp 1: Diskussioner utgående från vald litteratur från NCU. Grupp 2: Presentation av ledarskapsartiklar

Kl. 17.00-18.00 Grupp 1: Presentation av ledarskapsartiklar Grupp 2: Diskussioner utgående från vald litteratur från NCU

Kl. 18.00-18.45 Jag som rektor – min vision av en möjlig framtid. Individuella inlägg.

Kl. 18.45-19.00 Avslutning

Portfoliouppgift 13. Utvärdera höstterminens utbildning

 

Kurstider och programöversikt för vårterminen presenteras för deltagarna under hösten.