• Kursen hålls i Åbo 29 / 9 2022 - 13 / 5 2023

 

Tidpunkt:

29 / 9 - 1 / 10 2022
24 - 26 / 11
26 - 28 / 1 2023
23 - 25 / 3
11 - 13 / 5

to-lö, kl 13:00 - 18:30, 9:00 - 16:00, 9:00 - 16:00

 

Kursort: Åbo, Linnasmäki kongresshotell

Kursledare

Bodil Lindfors, FD, psykoterapeut, utbildare
Clara Wickström, psykoterapeut, organisatör

 


Kurstillfällen

5 seminarieträffar under förlängda veckoslut:

Torsdag kl 13-18:30
Fredag kl 9-16
Lördag kl 9-16

 

 

Kursplats
Åbo kristliga institut, Linnasmäki kongresshotell
Adress: Ringbrynjegatan 7, 20380 Åbo
Färdanvisning: 10 min från Åbo centrum med buss (se reittiopas.foli.fi)
Logi: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den./sv 
Lunch: ca € 10. Betalas på platsen.
Logi: ca € 50 / 1 pers.rum och dygn. Betalas på platsen el via nätet – ange sommaruni vid betalning.

 

Målgrupp

Psykoterapeuter, psykologer, psykiatrer, läkare, och personer i psykoterapiutbildning. Också personer från andra yrkesgrupper inom social- och hälsovården (t.ex. socialarbetare, fysioterapeuter, ergoterapeuter) kan söka till utbildningen.

Kursdeltagarna väljs på basen av skriftlig ansökan. Redogör för utbildning, klinisk arbetserfarenhet, erfarenhet av kroppsorienterat arbetssätt, samt motivation.

 

 

Innehåll

Basstudieprogrammet i kroppsorienterad psykoterapi är en integrativ metodutbildning som utgår från George Downings kroppsorienterade arbetssätt, där klienten får lära sig att utforska och utveckla sitt tänkande och sitt kroppsliga förhållningssätt med hjälp av konkreta övningar. Både mindfulness och mentalisering används som hjälpmedel i arbetet. Metoden kan användas både vid arbete med vuxna och med barn och unga. Kroppsorienterad terapi kan användas i både kortare och i längre terapier. Basstudierna ger deltagarna grundläggande färdigheter i kroppsorienterad korttidsterapi och insikter i hur metoden kan användas i långtidsterapi.

Den kroppsorienterade metoden kan kombineras med de flesta terapeutiska inriktningar, så att t.ex. deltagare med kognitiv, psykodynamisk, gestalt, grupp- eller familjeterapeutisk bakgrund lätt kan integrera de kroppsorienterade begreppen och teknikerna i respektive metod.

 

Målsättning

Att lära sig hjälpa klienter att bli mer uppmärksamma på kroppsliga upplevelser

Att lära sig utveckla klienters förmåga att ge ord åt sina kroppsliga upplevelser

Att lära sig motivera klienter som är rädda för kroppsliga upplevelser

Att lära sig utveckla klienters förmåga att reglera känslor och spänningstillstånd

Att lära sig hjälpa klienter att tillåta och ge utrymme åt positiva känslor

Att lära sig hjälpa klienter att hitta nya sätt att organisera kroppen för att hantera svåra symptom som självskadehandlingar, ätstörningar, missbruk och beroenden, traumarelaterade flashbacks och dissociationstillstånd

Att lära sig hjälpa klienter att hitta nya kroppsliga förhållningssätt och uttryck som kan bidra till förbättra deras interaktion med andra

Att lära sig kombinera olika mindfulness-tekniker med kroppsorienterat arbete

Att utöver den verbala kommunikationen lära sig fokusera på kroppsliga aspekter i den terapeutiska relationen

Att lära sig fokusera på kroppsliga uttryck och förhållningssätt under hela den terapeutiska processen

 

Kursfordringar

Alla seminarier utgår från erfarenhetsbaserad inlärning. Deltagarna arbetar i par och smågrupper för att i praktiken kunna öva olika kroppsliga arbetsmetoder. Det blir på så sätt möjligt att få inblick i både klientens, terapeutens, och observatörens perspektiv. Dessutom ingår teori, arbetsdemonstrationer i undervisningssyfte, och gemensam diskussion.

Utöver deltagande i seminarierna ingår i kursfordringarna också smågruppsträffar (peer groups) för övning och reflektion mellan kurstillfällena, ett litteraturreferat (1-2 sidor) och ett skriftligt slutarbete (6-10 sidor) utgående från litteratur och reflektioner kring hur kroppsorienterade metoder kan integreras med det egna arbetssättet.

 

 

De enskilda seminarierna


Seminarium 1. Kroppstekniker och den inledande fasen av terapin

Under seminariet demonstrerar och övar vi olika kroppstekniker som kan hjälpa klienter att få kontakt med kroppen. Syftet är att visa hur man kan använda kroppsliga metoder för att fördjupa och berika den verbala terapiprocessen. Här ingår också handledning i att strukturera terapitimmar där kroppsliga metoder används. Dessutom belyses den teoretiska bakgrunden till ett integrerat kroppsterapeutiskt arbetssätt.

Seminarium 2. Kroppstekniker, interaktion och relationer

Kroppsorienterad psykoterapi fokuserar på att hjälpa klienter utveckla och förbättra deras viktiga relationer, i interaktion med partner, familj, vänner och kollegor. I terapier med barn och unga fäster man uppmärksamhet både vid kamratrelationer och familjerelationer. Deltagarna får lära sig hur man kan arbeta med relationer i terapin genom att undersöka hur kroppen organiserar sig i interaktion med viktiga andra, och nya kroppstekniker tas upp. Ett forskningsbaserat perspektiv på tidig utveckling används för att belysa vikten av relationellt inriktat kroppsfokuserat arbete i terapin och hur förändringar i kroppsorganisering går hand i hand med ökad förmåga till mentalisering och relationell förståelse.

Seminarium 3. Kroppslig självreglering och affektreglering i interaktion

Kroppsliga metoder kan öka både förmågan till självreglering och affektreglering i relation till andra. Vi fokuserar på hur negativa känslor och grundantaganden utforskas i terapin, samtidigt som klienten får hjälp att uthärda och hantera svåra känslor, hitta alternativa och mer tillfredsställande sätt att organisera kroppen i relation till andra, och skapa utrymme för en mer positiv förståelse av sig själv och andra. Kroppsliga metoder kan också användas för att komma till rätta med svåra symptom, som självskadebeteenden, raseriutbrott, beroendeproblematik, panikattacker. Vi demonstrerar och övar självreglering både som ett sätt att hjälpa patienten och stöda terapeutens arbetsförmåga i svåra terapier.

Seminarium 4. Kroppsliga metoder i traumabearbetning

Kroppsliga metoder erbjuder ett säkert och verksamt sätt att arbeta med traumatiserade patienter. Med hjälp av kroppsfokuserade metoder kan patienter få hjälp med att bearbeta traumarelaterade flashbacks, mardrömmar, ångest och avtrubbning, dissociativa och självdestruktiva symptom. Efter en kort teoretisk översikt av den neurologiska bakgrunden till traumasymptom demonstreras hur kroppsliga aspekter kan ges mera utrymme i traumabearbetningen, så att patienter lär sig reglera sin aktivationsnivå och utveckla alternativa förhållningssätt som ersätter tidigare traumabaserade försvarsmönster. Under detta seminarium diskuterar vi också den litteratur som deltagarna läst och skrivit referat om.

Seminarium 5. Litteraturseminarium och avslutning 

Under litteraturseminariet får deltagarna tillfälle att dela med sig av sina upplevelser och insikter med utgångspunkt i de skriftliga slutarbetena, som finns i anslutning till utbildningen. Syftet är att sammanfatta det man lärt sig under kursen och diskutera personliga erfarenheter och frågeställningar som väckts i anknytning till teorin, och möjligheter att utveckla och anpassa det man fått med sig i det egna arbetet. Seminariet utgör också en avslutning på den process som deltagarna tillsammans har genomgått, och ett tillfälle att reflektera över det arbete man tillsammans har utfört. Också erfarenhetsbaserade kroppsorienterade övningar ingår i seminariet, liksom en avskedsfest (fredag em /kväll) och betygsutdelning (fredag).

 

Omfattning: 30 sp

Deltagare (minimum-maximum): 16-22

Kursavgift: 1300 € (kan erläggas i rater)

 

 

Antagning till basstudier i kroppsorienterad psykoterapi

 

Anmälan görs via webben och registreras då man betalat den obligatoriska anmälningsavgiften på 20 € till Hangö sommaruniversitet, och genom e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.senast 12 september 2022. Till anmälan bör också fogas en särskild ansökan, i vilken framgår utbildning, klinisk arbetserfarenhet och erfarenhet av kroppsorienterat arbetssätt, samt personlig motivation.

Meddelande om kursen arrangeras och om man antagits till basstudierna ges den 14 september 2022 per e-post. De som antagits ombeds att bekräfta sitt deltagande till Hangö sommaruni, och därefter erhåller de välkommenbrev och betalningsanvisningar för kursavgiften (kan betalas i flera olika rater). När man en gång bekräftat sitt deltagande kan man inte dra tillbaka anmälan utan avgift.

Tilläggsinformation

Hangö sommaruniversitets kansli (+358 40 186 0131)

Bodil Lindfors (+358505907645, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)

Litteratur till första kurstillfället Boken "Keho ja mieli. Johdatus psykofyysiseen psykoterapiaan" (red. Bodil Lindfors, K. Cecilia Waldekranz-Piselli & Jarmo Ikonen), 2018, Duodecim, samt några artiklar av George Downing och Cecilia Waldekranz som meddelas senare.

OBS! De avsnitt av boken Keho ja mieli som finns på svenska kommer också att finnas tillgängliga för deltagarna.
Hangö sommaruni förbehåller rätten till smärre justeringar i studieprogrammet.