Tidpunkt:

Måndag 15.1 kl.18-20.30 (3x45)
Måndag 22.1 kl.18-19.30 (2x45)
Måndag 29.1 kl.18-19.30 (2x45)
Måndag 5.2 kl.19-20.30 (2x45)
Torsdag 8.2 kl.18-19.30 (2x45)
Torsdag 15.2 kl.18-20.30 (3x45)

Studieform: Distansundervisning via Zoom

Kursledare: Linda Eriksson

 

Lärandemål och allmänfärdigheter

Att den studerande ska ha:

-utvecklat förståelse för betydelsen av ett relationellt perspektiv inom pedagogiken för de yngre barnen. -utvecklat medvetenhet om betydelsen av fungerande arbetsplatsrelationer, samspel, kommunikation och konflikthantering inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning. -kunskap om hur konstruktiva relationer skapas och upprätthålls genom ord, röst och kroppsspråk. -tillägnat sig grundläggande strategier för konflikthantering i förhållande till barn och vuxna.

 
Innehåll

Under kursen tillägnar sig studerande verktyg för att stöda eget och andras välmående, hur konstruktiva relationer upprätthålls och samspel som stöd för lärande gemenskap. Kommunikationens betydelse för det pedagogiska arbetet, även röstvård behandlas. Förebyggande arbete gällande mobbning, diskriminering och trakasserier.

 
Förkunskapskrav

Inga förkunskapskrav

Vitsordsskala

U-5

 
Studiematerial

Cosmovici Idsøe, E. & Roland, P. (2019). Kränkande beteende i förskolan – förstå, förebygga och hantera. Lund: Studentlitteratur.

Dahlbeck, P. & Westlund, K. (2019). Relationell pedagogik – i teori och praktik I förskolan. Lund: Studentlitteratur.

Hakvoort, I. & Friberg, B. (2020). Konflikthantering i professionellt lärarskap. Gleerups.

Hougaard, B. (2011). Praktisk vägledning i kommunikation. För lärare i förskola och skola. Stockholm: Liber.

Markström, A-M. & Simonsson, M. (2018). Utvecklingssamtal. Kommunikation mellan hem och förskola. Lund: Studentlitteratur. (valda delar)

Riddersporre, B. & Bruce, B. (red.). (2016). Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund. Stockholm: Natur och Kultur. (valda delar)

Övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar.