Delkurser

(5 sp) digitalt, vt 2023

 

Kursen hålls på distans

Tidpunkt: 

 10/3 kl. 18-21 

11/3 kl. 9-14 med lunch

15/3 kortare träff 18-19.30

24/3 kl. 18-21

25/3 kl. 9-13/14

samt gruppledning på nätet (hemuppgifter)

Kursledare:
Kåll Lotta

Lärandemål och allmänfärdigheter:
Efter avslutad kurs förväntas den studerande:
- Kunna redogöra för vad särskild begåvning kan innebära samt ha redskap för att kunna identifiera särskild begåvning bland barn och ungdomar
- Ha en förståelse för vilka implikationer särskild begåvning kan ha för den kognitiva, sociala och emotionella utvecklingen hos barn och ungdomar.
- Känna till och beskriva olika typer av undervisningsarrangemang och stödåtgärder som kan vara lämpliga för barn och ungdomar med särskild begåvning samt hur dessa dokumenteras.


Innehåll:
- Särskild begåvning: definitioner, förekomst och uttrycksformer; identifiering; implikationer för kognitiv, social och emotionell utveckling
- Barn med särskild begåvning i utbildningssystemet
- Undervisningsarrangemang och arbetssätt
- Dokumentation

Bedömning:

Bedömningsgrunder för vitsordsskala 1, 3 och 5 (vitsorden 2 och 4 finns också fortfarande kvar).
Vitsord 1: Lärandemålen uppfylls men kunskapen och färdigheterna bedöms vara ytliga.
Vitsord 3: Lärandemålen uppfylls och kunskapen och färdigheterna bedöms vara goda. Studerande visar prov på att kunna problematisera och reflektera kring kursens teman.
Vitsord 5: Lärandemålen uppfylls mer än väl och färdigheterna bedöms vara utmärkta. Studerande problematiserar och reflekterar kring kursens teman.
För varje kurs specificeras detta ytterligare i början av varje kurs och meddelas studerande. Kunskaper som bedöms vara ytliga kan tex ha svag koppling till kurslitteratur och vara refererande till sin karaktär.


Vitsordsskala: U(nderkänd)-5.


Undervisningsspråk: Svenska.


Förkunskapskrav: Inga förkunskapskrav.

Kurslitteratur:
1. Liljedahl, M. (2018). Särskilt begåvade barn: Förskolans utmaning och möjlighet (Första upplagan.). Stockholm: Gothia Fortbildning AB.
2. Liljedahl, M. (2017). Särskilt begåvade elever: Pedagogens utmaning och möjlighet (Första upplagan.). Stockholm: Gothia fortbildning.
3. Neihart, M., Reis, S.M., Robinson N.M. & Moon, S.M. (2002). The social and emotional development of gifted children: What do we know? Waco, Tex.: Prufrock Press.
4. Robinson, A., Shore, B. M. & Enersen, D. L. (2007). Best practices in gifted education: An evidence-based guide. Waco, TX: Prufrock Press.
5. Silverman, L. K. (2016). Särskilt begåvade barn. Stockholm: Natur & Kultur.
Övrig litteratur enligt utbildarens anvisningar.

Sista dagen att anmäla sig är 3.3, anmälningar gjorda efter det beaktas inte!

(5 sp) digitalt, ht 2023

Studieform:
Distanskurs via Zoom

 


Tidpunkt:

10-11 november 2023 (fr-lö), kl 17-20, 9-12 (CM)


17-19 november 2023 (fr-sö / HR),
kl 18:00-20:45; 10:15-13:30; 10:15-12:45


1-3 december 2023 (fr-sö / HR),
kl 18:00-20:45; 10:15-13:30; 10:15-12:45

 

 

Kursledare:
MHC Camilla Mattjus och teckenlärare Hannele Rabb

 

Kursbeskrivning

 

Syfte: Kursens syfte är att studerande erhåller kunskap om hörselskador, tekniska hjälpmedel och undervisning av barn och elever med hörselnedsättning. Studerande ska kunna identifiera och analysera pedagogiska konsekvenser av dövhet och hörselnedsättning utifrån elevers varierande förutsättningar för kommunikation och lärande. En större del av kursen (20 h) ägnas åt tecken som stöd.    

 

Innehåll:

- Hörselnedsättningar och hörseltekniska hjälpmedel 

- God ljud- och ljusmiljö 

- Pedagogiska konsekvenser 

- Att undervisa tillgängligt

- Tecken som stöd för tal- och språkutveckling 

- Vardagstecken: Bl a färger, personer, omgivning, väder, djur, mat, föremål, verb, adjektiv, tid, siffror, handalfabetet     

 

Lärandemål:

Efter avslutad kurs skall den studerande behärska/känna till: 

- Vad en hörselskada kan innebära för en elev, hur man med ljudförbättrande åtgärder erhåller en god ljudmiljö för alla, hur hörseltekniska hjälpmedel fungerar, hur man som pedagog kan underlätta för elever med hörselskada

- Grunderna i tecken som stöd.    

 

Allmänfärdigheter:

- Reflekterande tänkande om kommunikation.

- Visuellt tänkande.   

Examinationsform:

Inlämningsarbete (gällande temat hörselmedvetenhet) och praktisk uppgift (gällande temat tecken som stöd).

 

Bedömning: Godkänd/underkänd. 

Litteratur:

Snellman, S. (2007). Hjälp - en elev med hörselskada i min klass. Förlag: Raumo. 

Takala, M. & Lehtomäki, E. (2005) Kieli, kuulo ja oppiminen - kuurojen ja huonokuuloisten lasten opetus. Tilläggsinformation: s. 153-217.  Förlag: Finn lectura    

Kiili, J. & Pollari, K. (2012). Hei, kato mua! Vuorovaikutus ja hyvinvointi kuurojen ja huonokuuloisten lasten elämässä. Tilläggsinformation: Kap 4-5 s.38-87.    

Övrig litteratur enligt föreläsarnas rekommendationer.

 

Språk: Svenska.

Sista dagen att anmäla sig är 6.11, anmälningar gjorda efter det beaktas inte!

 

(5 sp) digitalt, vt 2024

Tidpunkt:

19-20/1 2024, kl 18-21, 9-14:15 (lunchpaus enligt överenskommelse)
2-3/2 2024, kl 18-21, 9-14:15 (lunchpaus enligt överenskommelse)

Studieform: Distanskurs via Zoom

Kursledare: Johan Palmen

 

 

Lärandemål och allmänfärdigheter:

Efter avslutad kurs förväntas den studerande:

  • Kunna ange konkreta exempel på alternativa digitala arbetssätt
  • Känna till pedagogiska arrangemang i användningen av digitala verktyg med elever i behov av stöd
  • Känna till hur man som pedagog kan framställa och anpassa individuellt läromaterial med hjälp av digitala verktyg
  • Känna till hur man som pedagog kan anpassa inlärningsmiljön till en tillgänglig helhet med hjälp av digitala hjälpmedel

 

Innehåll:

-        Digitala läs- och skrivhjälpmedel, programvara, appar och inbyggda funktioner

-        Digitala hjälpmedel för strukturering av tid och arbetsordning (schema)

-        Digitala hjälpmedel för dokumentering av och stöd för minnesfunktioner

-        Praktiska arrangemang kring anskaffningar och användning av digitala hjälpmedel

-        Digitala hjälpmedel för elever i behov av stöd i relation till hela elevgruppen

-        Distansundervisning av elever i behov av stöd

-        Externa tjänster som stöd i den pedagogiska användningen av digitala arbetssätt

-        Säkerhet på internet, sociala medier och källkritik med fokus på personer med funktionsnedsättningar

-        Lättläst layout i digitala läromedel

-        Sinnesintryck och kognitiva processer vid användningen av digitala hjälpmedel och verktyg

-        Programmering

-        Spelifiering

 

Vitsordsskala: U(nderkänd)-5
Bedömningsgrunder:
för vitsordet 1: Lärandemålen uppfylls, men kunskaperna bedöms vara ytliga
för vitsordet 3: Lärandemålen uppfylls och kunskaperna bedöms vara goda
för vitsordet 5: Lärandemålen uppfylls mer än väl och kunskaperna bedöms vara utmärkta

Undervisningsspråk: svenska

 

Kurslitteratur:

Bruun, S. (2015) Digitala arbetssätt i klassrummet. Att våga ta språnget. Stockholm: Gothia Fortbildning.

Hämäläinen, R., Sarsama, P., Liimatainen, J. (red.) (2017) Tietokone erilaisen oppijan apuvälineenä. Erilaisten oppijoiden liitto ry.

Övrig litteratur enligt kursledarens anvisningar.