• Vårterminen 2024

 

 

 

Delkurser

309 PSYKOLOGI

Tidpunkt:

10-11 februari 2024 (5+5h)
2 - 3 mars (5+5h)
23-24 mars (5+5h)

klocktider kl 9-14 (lö), 10-15 (sö)

Studieform:

nätkurs via Zoom

 

Kursledare:

Joachim Johansson

 

 

Introduktion till psykologin, 10 sp                

 

Lärandemål och allmänfärdigheter

Kursen har som syfte att ge en första allmän orientering i psykologi. Den omfattar psykologins historia, delområden, tillämpningsområden och psykologisk forskning. Under kursens gång fokuserar vi dessutom på olika psykologiska begrepp, problemställningar och teorier samt dagens psykologiska forskning, kunskap och trender. Efter genomgången kurs skall den studerande inneha kunskap om grundläggande teorier och delområden inom psykologin och kunna:

•                        redogöra för psykologins olika inriktningar och deras vetenskapsteoretiska tänkesätt

•                        kritiskt utvärdera de olika huvudinriktningarna inom psykologin

•                        kunna redogöra för centrala psykologiska processer

•                        känna till psykologins studieobjekt generellt

•                        känna till psykologins vanligaste tillämpningsområden

 

Prestationssätt

Introduktionskursen omfattar 10 sp, vilket motsvarar 250-270 arbetstimmar och kan arrangeras på två olika sätt:

1. Nätkurs: När kursen arrangeras som nätkurs, är största delen av arbetet är individuellt, exempelvis läsning av kursboken, videoföreläsningar, individuella test och uppgifter. Vissa uppgifter är gruppbaserade och antalet arbetstimmar inkluderar således den tid det tar att skriva och kommentera på andras inlägg i gruppen.

2. Närstudiekurs: Kursen kan också erbjudas som närstudiekurs, Då ingår föreläsningar, en hemuppgift samt hemtentamen.

 

Vitsordsskala

U-5

Undervisningsspråk

svenska

Nivå eller typ

Grundstudier

Ämne

psykologi (FHPT)

Ansvarsperson

Rebecca Karlsson, CLL vid ÅA

5 sp

Tidpunkt:

6-7 april 2024
27-28 april 2024

klocktider kl 9-14 (lö), 10-15 (sö)

 

Studieform:

nätkurs via Zoom

 

Kursledare:

Susanna Slama

 

Kognitiv psykologi och neuropsykologi, 5 sp

 

Lärandemål och allmänfärdigheter

Efter avklarad kurs ska studerande kunna:

beskriva vad neuropsykologi och kognitiv psykologi är samt hur dessa är relaterade till varandra

reflektera över grundläggande begrepp och tankesätt inom neuropsykologi och kognitiv psykologi och således kunna ta del i relevant vetenskaplig litteratur

känna till grundläggande begrepp gällande neuroanatomi

 

Allmänfärdigheter

studerande lär sig behärska viktig psykologisk terminologi

studerande får under kursens lopp kunskap om den kognitiva psykologins och neuropsykologins teorier och vetenskapliga grund samt om aktuella forskningsfrågor

studerande har efter avslutad kurs en förmåga till reflektion, igenkänning och verbalisering av kognitiva och neuropsykologiska processer och fenomen

 

Innehåll

Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper om hur människan och hennes hjärna fungerar som informationsbearbetare. Kursen ger en översikt över aktuell forskning om perceptions-, uppmärksamhets-, minnes-, tanke- och språkprocesser samt deras neurala korrelat.

 

Nivå eller typ

Grundstudier

Ämne

psykologi (FHPT)