• Höstterminen 2024 och vårterminen 2025

Introduktion till psykologin, 10 sp VT 2024

Kognitiv psykologi och neuropsykologi, 5 sp VT 2024

Introduktion till klinisk psykologi, 5 sp HT 2024

(Utvecklingspsykologi, 5 sp HT 2024 - i Åbo Akademis regi)

Personlighet, 5 sp VT 2025

 

Delkurser

Introduktion till klinisk psykologi, 5 sp

 

 

Närstudieveckoslut i september Hangö + Teams 1 gång

Schema:

Introveckoslut i Hangö 7-8.9 
enligt: kl 11-15 (lö) och 11-15 (sö) under närstudiepasset

varefter distansföreläsningar via teams 12-13.10
enligt: kl 09:00-15:00, 09:00-15:00 under onlinepasset. Passet inkluderar pauser.


Kursledare:

Joachim Johansson, psykolog och psykoterapeut

 

 

Lärandemål och allmänfärdigheter

Efter avslutad kurs:

 • Kan studerande redogöra för vad klinisk psykologi är och hur klinisk psykologi som tillämpningsområde förhåller sig till annan tillämpad psykologi
 • Kan studerande beskriva systemen kring examina, licenser och lagar som gäller för kliniskt psykologarbete i Finland
 • Har studerande kännedom om den kliniska psykologins olika verksamhetsområden och på vilka olika ställen kliniska psykologer kan arbeta
 • Kan studerande orientera sig i grundläggande evidensbaserat psykologiskt tänkande och hur det kan tillämpas i det kliniska psykologarbetet
 • Kan studerande kritiskt granska frågor om psykologisk normalitet och psykopatologi

Allmänfärdigheter:

 • studerande lär sig den viktigaste psykologiska terminologin inom klinisk psykologi (teoretiskt kunnande)
 • studerande får kunskap om psykologins teorier och vetenskapliga grund (teoretiskt kunnande)
 • studerande får under kursen kännedom om en psykologs arbetsbild och medvetenhet om etiska regler för psykologer (kännedom om lagstiftning & etik)

Innehåll

Målet med kursen är att ge en inblick i vad klinisk psykologi är och hur det förhåller sig till psykologin som vetenskap. Dessutom är målet att ge en allmän kännedom om evidensbaserat psykologiskt arbetssätt, skillnaden mellan psykopatologi och normalt psykologiskt fungerande, kliniska psykologers olika arbetsfält samt relevanta etiskt-professionella och juridiska frågeställningar.

Innehåll:

 • Den kliniska psykologin som ett tillämpningsområde av psykologi
 • Den kliniska psykologins olika verksamhetsområden och kontexter
 • Lagar och regler som reglerar psykologprofessionen och dess utövning (bl.a. förordningen om psykologiska examina, lagen om hälso- och sjukvårdspersonal, mentalvårdslagen och skollagen till de delar dessa är relevanta för psykologens yrkesutövning, lagar som reglerar journalföring och tystnadsplikt)
 • Psykologers etiska regler
 • Evidensbaserat närmandesätt som en bas för bra kliniskt psykologarbete
 • Människans psykopatologi översiktligt (bl.a ångeststörningar, sinnesstämningsstörningar, psykotiska störningar och personlighetsstörningar)
 • Olika sätt på vilka man kan definiera och gestalta skillnaden mellan patologiskt och friskt inom den kliniska psykologin
Förkunskapskrav

inga förkunskaper

Vitsordsskala

U-5

Studiematerial

Studerande uppmuntras själva säkra tillgång till följande böcker:

 • Levander, S et al (2017): Psykiatri: en orienterande översikt. (Kapitlen: 1,2,4, 8,9,10,11,12,14,15)
 • Fahlke, C et al (2012): Psykopatologi. (hela boken)

Referenslitteratur: ICD-10 och DSM-5, lagtexter ur Finlex

 

Personlighet, 5 sp

 

Nätkurs via Teams 2 gånger

Schema:

18-19.1 och 1-2.3.2025, 
enligt kl 09:00-15:00 (lö), 09:00-15:00 (sö). Passen inkluderar pauser.

 

Kursledare:

Joachim Johansson, psykolog och psykoterapeut

 

 

Lärandemål och allmänfärdigheter

Efter avslutad kurs ska studerande:

 • kunna redogöra för personlighet ur ett biopsykosocialt perspektiv
 • Studerande ska kunna redogöra för betydelsen av denna variation och avvikelser från den normala variationen

Allmänfärdigheter:

 • Kritiskt tänkande
 • Förmåga att greppa helheter
 • Förmåga att sålla fram väsentlig information
Innehåll

Kursen behandlar betydelsen av genetiska och miljömässiga bakgrundsfaktorer till individuell variation i psykologiska konstrukt som t.ex. intelligens och personlighet. Kursen behandlar också personlighetens element och dynamik, samt utvecklingens betydelse för personligheten.

Förkunskapskrav

inga förkunskaper

Vitsordsskala

U-5

Studiematerial

Høgh-Olesen, H et al. (2017): Modern personlighetspsykologi. ISBN 9789144117577

Handbook of diagnosis and treatment of DSM-5 personality disorders.

Några filmer. Notera att en del utgifter för filmer kan tillkomma.