Tidpunkt:

5.6 kl. 17.30-20.00

6.6 kl. 17.30-20.00

10.6 kl. 17.30-2000

11.6 kl. 17.30-20.00

12.6 kl. 17.30-20.00

1.8 kl. 17.30-20.00

2.8 kl. 17.00-20.00

Distanskurs på Zoom


Kursledare: Linda Österholm, doktorand i utvecklingspsykologi

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande:
- kunna definiera vad specialpedagogik är
- kunna reflektera kring inkludering, delaktighet, bemötande och människosyn
- utveckla en förståelse för mångfalden inom en grupp och ha grundläggande beredskap att möta mångfald genom differentiering i gruppen
- ha grundläggande kunskap om olika nivåer av stödformer
- känna till möjliga samarbetsformer mellan lärare

Innehåll

- kunskap om specialpedagogikens framväxt och funktion
- specialpedagogiken introduceras som vetenskaps- och verksamhetsområde från småbarnspedagogik till gymnasiet
- kunskap om mångfald i daghems- och skolkontext
- grundläggande kunskap och beredskap för differentiering, samundervisning och inkludering i daghem och skola
- studerande växer i sin förmåga att reflektera kring delaktighet, empati, bemötande och människosyn i specialpedagogik.

Litteratur:

Helin Henriksson, Ivarsson Borg, Norlin, Persson. Specialpedagogik i praktiken - Stöd och inspiration för lärare. Lund: Studentlitteratur. (valda delar).

Jakobsson, I-L., & Nilsson, I. (2019). Specialpedagogik och funktionsvariationer: att möta barn och unga med funktionsnedsättningar i en utvecklande miljö. Stockholm: Natur & Kultur. (kapitel 1) ALTERNATIVT Utgåva 1 från 2011: Specialpedagogik och funktionshinder. (kap 1).

Kinge, E. (2015). Empati – Närvaro eller metod. Lund: Studentlitteratur.

Takala, M. & Äikäs, A. (2020). Mahdoton inkluusio. Helsinki: PS Kustannus. (kapitel 1).

Westling Allodi, M. (2021). Specialpedagogik för lärare. Stockholm: Natur & Kultur (valda delar).

Artikel: Sundqvist, C. & Lönnqvist, E. (2016). Samundervisning som inkluderande arbetssätt i skolan.

Aktuella läroplansgrunder och lagstiftningar.

Övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar.

Sista anmälningsdag 22.5.2024, anmälningar gjorda efter detta beaktas inte!